Avaleht > Tervishoiuteenuse osutamise üldtingimused

Tervishoiuteenuse osutamise üldtingimused

Uuendatud 27.08.21

1. Pooled

1.1. Qvalitas Arstikeskuse AS teenuse osutamise üldtingimused reguleerivad Teenuse tellija ja/või Teenuse saaja ja Teenuse osutaja vastastikuseid õigusi ja kohustusi Teenuste osutamisel.

2. Mõisted

2.1. Teenus tähendab üldtingimuste mõistes Teenuse osutaja poolt pakutavaid Tervishoiuteenuseid.

2.2. Teenuse osutaja on üldtingimustes Qvalitas Arstikeskus AS koos oma töötajate ja teenusosutajatega (füüsilised ja juriidilised isikud).

2.3. Teenuse saaja on patsient, kellele Teenuse osutaja Tervishoiuteenuseid osutab.

2.4. Teenuse tellija on juriidiline või füüsiline isik, kes on avaldanud soovi saada Teenust Teenuse saajatele. Teenuse tellijaga on sõlmitud Teenuste osutamiseks Leping. Lepingus on sätestatud, kes on nimeliselt Teenuse saajad.

2.5. Leping on Teenuse tellija ja Teenuse osutaja vahel sõlmitud kirjalik kokkulepe Teenuste osutamiseks.

2.6. Tervishoiuteenus on Teenuse osutaja töötaja tegevus haiguse, vigastuse või mürgistuse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks eesmärgiga leevendada inimese vaevusi, hoida ära tema tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist. Qvalitase pakutavad tervishoiuteenused on loetletud Qvalitase kodulehel (www.qvalitas.ee) ning nimekiri võib ajas muutuda. Tervishoiuteenused on muuhulgas uuringud, analüüsid, tervisetõendite väljastamine.

2.7. Vastuvõtt tähendab üldtingimustes Teenuse osutaja töötaja ja Teenuse saaja kohtumist Teenuste osutamise eesmärgil.

2.8. Digikliinik on veebipõhine platvorm, mis võimaldab Teenuse saajatel vastava rakenduse kaudu saada distantsilt videosilla vahendusel teatud Tervishoiuteenuseid (nt retseptide uuendamine, konsultatsioonid, Vastuvõtuaegade broneerimine).

3. Üldtingimuste ja  muude tingimuste rakendumine

3.1. Kui Teenuse tellija või Teenuse saaja avaldab soovi broneerida Vastuvõtuaeg, hakkavad kehtima käesolevad üldtingimused ning aja broneerimisega jõustub poolte vahel tervishoiuteenuse osutamise leping.

3.2. Teenuse tellija või Teenuse saaja broneerib Vastuvõtuaja kas Teenuse osutaja iseteeninduskeskkonna vahendusel (www.bronn.qvalitas.ee), telefoni teel, kasutades selleks Teenuse osutaja kodulehel olevaid kontakte, Teenuse osutaja asukohas või Digikliiniku vahendusel. Eesti Haigekassa poolt tasustatud eriarsti visiidile Teenuse osutaja juurde saab Teenuse saaja aja broneerida patsiendiportaali digiregistratuuri kaudu (veebilehel digilugu.ee).

3.3. Digikliiniku kasutamisel kohalduvad lisaks käesolevatele üldtingimustele ka Digikliiniku kasutustingimused, mis on kättesaadavad aadressil https://qvalitas.ee/digikliiniku-kasutustingimused/ . Digikliiniku  vahendusel Teenuste kasutamise eelduseks on Teenuse saaja nõustumine käesolevate üldtingimustega ja Digikliiniku kasutustingimustega.

3.4. Teenuse osutaja töötleb Teenuse saaja isikuandmeid kooskõlas Eesti ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega. Täpsem teave, kuidas Teenuse osutaja Teenuse osutamise käigus Teenuse saaja isikuandmeid töötleb on sätestatud Teenuse osutaja privaatsustingimustes, mis on kättesaadavad aadressil https://qvalitas.ee/privaatsustingimused/.

3.5. Kui Teenuse saaja on piiratud teovõimega, vastutab tema lepinguliste kohustuste täitmise eest tema esindaja.

4. Poolte õigused ja kohustused

4.1. Teenuse saaja õigused:

4.1.1. Olla aktiivselt kaasatud Tervishoiuteenuse osutamise protsessi ning olla Vastuvõtuaja piires ärakuulatud;

4.1.2. Saada Teenuseid vastavalt arsti- ja õendusteaduse üldistele nõuetele, vajadusel on Teenuse osutajal õigus kaasata teisi spetsialiste;

4.1.3. Saada Teenuseid Teenuse osutaja asukohas välja arvatud juhul, kui Teenuse olemusest ei tulene teisiti;

4.1.4. Saada igakülgset teavet talle osutatud Teenuste kohta, sealhulgas tutvuda Teenuse osutamise kohta koostatud dokumentidega ja saada neist vastavalt kehtivale hinnakirjale ärakirju;

4.1.5. Pöörduda Teenuse osutaja tegevuse kohta hinnangu saamiseks vastavate järelvalveasutuste poole;

4.1.6. Võimalusel ning kokkuleppel Teenuse osutajaga vahetada tervishoiutöötajat või loobuda Tervishoiuteenuse saamisest.

4.2. Teenuse osutajal on õigus või kohustus keelduda teenuse osutamisest kui:

4.2.1. Teenuse saaja hilineb Vastuvõtule;

4.2.2. Teenuse saaja on alkoholi- ja/või narkojoobes, haiguslehel või nakkushaiguste vastu vaktsineerimata vastava nakkushaiguse leviku kõrgperioodil;

4.2.3. Teenuse tellijal või Teenuse saajal on võlgnevus Teenuse osutaja ees;

4.2.4. Teenuse saaja ei ole nõus suurenenud riskiga protseduuride teostamiseks allkirjastama informeeritud nõusoleku lehte;

4.2.5. Teenuse tellija või Teenuse saaja soovib saada teenust, mis ei ole arstiteaduslikult põhjendatud;

4.2.6. Teenuse tellija või Teenuse saaja soovib saada teenust, mis toob kaasa suurema riski tervisele kui Teenuse osutamata jätmine;

4.2.7. Teenuse tellija või Teenuse saaja soovib saada Teenust, mis seab ohtu Teenuse osutaja töötaja või kolmanda isiku tervise;

4.2.8. Teenuse tellija või Teenuse saaja soovib Teenust, mille osutamiseks puudub Teenuse osutajal tegevusluba/kompetents;

4.2.9. Teenuse tellija või Teenuse saaja rikub oma lepingulisi kohustusi;

4.2.10. Teenuse tellija või Teenuse saaja ei avalda Teenuse osutamiseks vajalikku teavet;

4.2.11. Teenuse osutaja töötajal ei ole võimalik Teenuse saajaga mõlemale poolele arusaadavas keeles suhelda;

4.2.12. Teenuse tellija või Teenuse saaja ei järgi head suhtlemistava;

4.2.13. Teenuse tellija või Teenuse saaja ja Teenuse osutaja vahelise erimeelsuse tõttu;

4.2.14. Teenuse saaja tuleb Teenuse osutaja keskusesse koos lemmikloomaga.

4.3. Teenuse osutajal on õigus lükata teenuse osutamine edasi või teenuse osutamisest keelduda, kui:

4.3.1. Teenusest keeldumine on Teenuse saaja seisundit arvestades vajalik;

4.3.2. kui Teenuse osutajal ei ole mõistlikult võimalik teenust osutada, näiteks kui:

 • Teenuse osutaja ettenägematu töökorraldusliku probleemi tõttu (Teenuse osutaja personali haigestumised, tehnilised rikked, tarneraskused või muud takistused teenuse osutamisel);
  • Toimub Töötajate streik;
  • Teenuse osutamist takistab muu vääramatu jõu olukord.

4.4. Teenuse osutajal on igal ajal objektiivse põhjuse olemasolul õigus ühepoolselt muuta teenuste nimekirja ja hinnakirja, teatades uuenenud teenuste nimekirjast ja hinnakirjast Teenuse tellijat veebilehe või iseteeninduse kaudu 30 päeva ette. Kui Teenuse tellija ei nõustu uuenenud hinnakirja või teenuste nimekirjaga on Teenuse tellijal õigus Leping lõpetada. Kui Teenuse tellija Lepingut ei lõpeta, loetakse ta uuenenud hinnakirja ja teenuste nimekirjaga nõustunuks. Teenuse tellija või Teenuse saaja tasub Teenuse eest vastavalt kehtivale hinnakirjale.

4.5. Tervishoiuteenuste korraldamise seadusest tulenevalt on Teenuse osutajal õigus töödelda tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke Teenuse saaja isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid. Tervishoiuteenuse osutamiseks võib olla vajalik, et Teenuse osutaja töötaja tutvuks Teenuse saaja isikuandmetega Tervise Infosüsteemis või mistahes vormis andmekandjal juba enne vastuvõtu algust.

4.6. Teenuse tellija, Teenuse saaja ja Teenuse osutaja käituvad üksteisega viisakalt ja lugupidavalt.

4.7. Teenuse tellija ja Teenuse saaja kohustuvad:

4.7.1. Saabuma Vastuvõtule või virtuaalsele konsultatsioonile õigeaegselt (soovitavalt 10 minutit varem);

4.7.2. Esitama registratuuris fotoga isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba);

4.7.3. Teenuse eest tasuma vastavalt hinnakirjale või Lepingu olemasolul tasuma vastavalt Lepingus sätestatule;

4.7.4. Avaldama Teenuse osutajale tõeselt kogu vajaliku informatsiooni, mis võib Teenuse osutamisel oluline olla, sealhulgas tõese ja täieliku informatsiooni oma terviseseisundi, varasemalt osutatud tervishoiuteenuste ja tarvitatavate ravimite kohta;

4.7.5. Osutama Teenuse käigus Teenuse osutajale igakülgset kaasabi, eelkõige järgima Teenuse osutaja antud korraldusi ja juhiseid;

4.7.6. Teavitama Teenuse osutajat esimesel võimalusel, kui Teenuse saaja ei saa broneeritud ajal Vastuvõtule tulla. Kui Tellija või Töötaja ei ole vastuvõtust loobumisest Teenuse osutaja registratuuri teavitanud vähemalt 24h enne vastuvõtuaega või ei teavita üldse, on Teenuse osutajal õigus esitada arve vastavalt hinnakirjale või Lepingu olemasolul vastavalt Lepingus sätestatud hindadele;

4.7.7. Tasuma õigeaegselt Teenuse osutaja poolt esitatud arved;

4.7.8. Esitama kõik pretensioonid arve osas 7 päeva jooksul arvates arve saamisest;

4.7.9. Teenuse saaja peab kasutama Teenuse osutaja seadmeid või vara heaperemehelikult ning sihtotstarbeliselt järgides kasutusjuhendit ja/või suuliseid juhiseid;

4.7.10. Kui Teenuse tellija ja Teenuse saaja on erinevad isikud, siis Teenuse tellija peab informeerima Teenuse saajaid Teenuse osutamiseks vajalikest tingimustest.

Sealhulgas vähemalt järgmistest tingimustest:

– „Tervisekontrolli juhend“  https://qvalitas.ee/patsiendile/tootervishoiu-tervisekontroll/    

– „Ettevalmistused analüüsideks ja uuringuteks“  https://qvalitas.ee/patsiendile/ettevalmistused-analuusideks-ja-uuringuteks/

4.7.11. Teenuse tellijal on kohustus tervisebussi tööks tagada vajalikud tingimused. Tervisebussi tööks on vajalik ligipääs 3-faasilisele tööstusvoolule 380V/16A. Teenuse tellija peab arvestama tervisebussi mõõtmetega: pikkus 12 m, laius 2,5 m ja kõrgus 3,5 m.

4.8. Teenuse osutaja on kohustatud:

4.8.1. Osutama Teenuse tellijale ja Teenuse saajale Teenust vastavuses kehtivate õigusaktidega, kitsenduste ja piirangutega, mis osutatavatele Teenustele kohalduvad ning vastavalt osutatavatele Teenustele üldiselt kehtivatele nõuetele;

4.8.2. Teavitama Teenuse saajat tema läbivaatuse ja tellitud analüüsi- ja/või uuringutulemustest, sealhulgas võimalikest tuvastatud haigustest ja nende kulgemisest;

4.8.3 Soovitama Teenuse saajale täiendavaid terviseuuringuid või suunama Teenuse saaja muu tervishoiuteenuse osutaja vastuvõtule, kui see on Teenuse saaja terviseseisundist tulenevalt vajalik;

4.8.4. Selgitama Teenuse saajale üksikasjalikult Teenuse raames tehtavate toimingute sisu ja olemust, millised on võimalikud kaasnevad ohud ja tagajärjed ning mida peab Teenuse saaja tegema teatud toiminguteks valmistumisel ning nendest taastumisel, sealhulgas, millised on vajalikud elukorralduse piirangud toimingutele eelneval ja järgneval ajal;

4.8.5. Töötlema Teenuse saaja isikuandmeid kooskõlas Eesti ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse reeglitega;

4.8.6. Hoidma saladuses Teenuse saaja isikuandmeid, sh eriliigilisi isikuandmeid, kui saladuse hoidmise kohustus tuleneb kehtivatest nõuetest; 

4.8.7. Dokumenteerima ja säilitama dokumente nõuetekohaselt vastavalt kehtivale õigusele.. Õigusaktidest tulenevatel juhtudel edastatakse informatsioon tervise infosüsteemi või muudesse registritesse;

4.8.8. Osutama Teenuseid reeglina eesti keeles, kokkuleppel muus keeles. Teenuse osutaja ei ole kohustatud tõlkima dokumente teistesse keeltesse;

4.8.9. Osutama Teenuseid ja tegutsema oma Teenuste osutamisel  vastavuses õigusaktides sätestatuga ning Lepingu sõlmimise korral vastavalt Lepingus ja selle Lisades fikseeritule;

4.8.10. Teavitama Teenuse tellijat või Teenuse saajat Teenuse osutamise takistustest esimesel võimalusel;

4.8.11. Esitama kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega pärast Teenuse saaja tervisekontrolli teostamist tervisekontrolli otsused ja tervisetõendid tervisekontrolli tulemuste kohta Teenuseid tellinud isikule.

5. Teenuse eest tasumine

5.1. Teenuse saaja maksab Teenuse eest krediitkaardiga Digikliinikus või sularahas või pangakaardiga Teenuse osutaja keskustes.

5.2. Vastava lepingu olemasolul tasub Teenuse saajale osutatud Teenuste eest Teenuse tellija või kindlustusandja.

5.3 Juhul kui Teenuse saajale osutatakse Teenust, mis pole hõlmatud Teenuse tellija või kindlustusandjaga sõlmitud Lepinguga või kui Teenuse tellija või kindlustusandja muul põhjusel keeldub Teenuse eest tasumisest, tasub Teenuse eest Teenuse saaja ise. 5.4 Vaidluste vältimiseks, tasu Teenuse eest kuulub maksmisele sõltumata Teenuse tulemusest, st ka siis kui Teenuse tulemus ei ole Teenuse saaja jaoks ootuspärane.

6. Tagasiside ja kaebused

Teenuse tellija või Teenuse saaja saab Teenuse osutajale esitada tagasisidet, ettepanekuid ja kaebusi:

6.1. Kliendihalduriga ühendust võttes või e-kirja teel tagasiside@qvalitas.ee

6.2. Teenuse tellija või Teenuse saaja poolt esitatud kaebused registreeritakse ning antakse vastus e-posti teel 10 kalendripäeva jooksul alates kaebuse registreerimisest.

7. Vastutus

7.1. Teenuse osutaja osutab Teenuseid vastavalt arsti- ja õendusteaduse parimatele teadmistele ning ravijuhistele.

7.2. Teenuse osutaja vastutab seaduse alusel enda ja Teenuse osutamisel osalenud tervishoiutöötaja kohustuste süülise rikkumise eest, eelkõige diagnoosi- ja ravivigade eest.

7.3. Teenuse osutaja ei vastuta teenuste osutamisega kaasnevate negatiivsete tagajärgede eest, kui Teenuse saaja on teavitatud võimalikest riskidest ja tagajärgedest ning Teenuse saaja on andnud nõusoleku Teenuse osutamiseks.

7.4. Teenuse osutaja ei vastuta kahju tekkimise eest, kui selle põhjuseks on Teenuse saaja poolt teabe andmise või kaasaaitamiskohustuse rikkumine, sealhulgas siis, kui Teenuse saaja ei järgi Teenuse osutaja juhiseid Tervishoiuteenuseks valmistumisel või annab enda tervise kohta valeinfot.

7.5. Kui Teenuse osutaja suunab Teenuse saaja Teenuse osutamise raames tervishoiuteenuse saamiseks kolmandast isikust tervishoiuteenuse osutaja juurde, sõlmib Teenuse saaja selle teenusepakkujaga eraldi tervishoiuteenuse osutamise lepingu ning Teenuse osutaja ei vastuta selle isiku osutatud teenuste eest.

7.6. Järelevalvet Teenuse osutaja üle teostab Terviseamet.

8. Lõppsätted

8.1. Teenuse osutajal on õigus üldtingimusi ühepoolselt muuta, kui selleks on olemas objektiivne põhjendus, avaldades muudatused Teenuse osutaja koduleheküljel 30 päeva ette. Teenuse tellijale ja Teenuse saajale kohalduvad need üldtingimused, mis on jõus Teenuse tellimise hetkel.

8.2. Üldtingimustes ja Lepingu olemasolu korral Lepingus sätestamata küsimustes juhinduvad Pooled Eesti Vabariigi kehtivatest õigusaktidest. Lepingu täitmisel tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras kohtus. Alternatiivselt on Teenuse saajal tervishoiuteenuse kvaliteedile kohtuvälise hinnangu saamiseks võimalik pöörduda Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni poole aadressil: Sotsiaalministeerium, Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn või e-posti teel: info@sm.ee.

Koolitusteenuse osutamise üldtingimused

1.     Üldsätted

1.1 Qvalitas Koolitusasutus (QK) korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täiendkoolitust.

1.2 QK lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest.

1.3 Täiendkoolitused toimuvad õppetööks sobivates ruumides või interaktiivse videokoolitusena.

1.4 Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.5 Koolitused toimuvad grupikoolitusena.


1.6 Õppetöö toimub vastavalt koolituste ajakavale, mille leiab kodulehelt.

2. Privaatsusreeglid, isikuandmete töötlemine

2.1 QK on Teie andmete vastutav töötleja. Lähtume isikuandmete töötlemisel seadusega kehtestatud põhimõtetest ja nõuetest. Täpsemad privaatsusreeglid ja isikuandmete töötlemise reeglid leiab kodulehelt aadressil: https://qvalitas.ee/privaatsustingimused/

3. Õppekavarühmad

3.1 Korraldame koolitusi järgmises õppekavarühmas.

Töötervishoid ja -kaitse:

 • Esmaabi väljaõppe koolitus,
 • Esmaabi täiendõppe koolitus,
 • Töötervishoid ja tööohutus väljaõppe koolitus,
 • Töötervishoid ja tööohutus täiendusõppe koolitus

3.2 QK avalike koolituste õppekavades sisalduvad andmed:

 • õppekava nimetus
 • õppevorm
 • õppekavarühm
 • õppekava kinnitamise kuupäev
 • sihtrühm ja õppekava alustamise tingimused
 • õppekava kirjeldus ja meetodid
 • lõpetamisel väljastatav dokument
 • õppekavas käsitletavad teemad
 • õppekava lõpetamise tingimused
 • õppekava koostaja
 • koolitaja kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus
4. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

4.1. Koolitusele registreerumine:

4.1.1 Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab QK kodulehe ja e-maili teel.

4.1.2 Koolitusele registreerumist käsitletakse ühtlasi arve väljastamise ning tasumise kinnitusena.

4.1.3 Õppijal on õigus saada täiendavat infot QK kodulehel märgitud e-posti teel.

4.2. Õppegrupi komplekteerimine:

4.2.1 Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerunute nimekirja alusel.

4.2.2 Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri. Kaks tööpäeva enne iga koolituse algust saadab QK registreerunud isikutele täpsema informatsiooni koolituse kava ning organisatoorse osa kohta.

4.2.3 QK-l on õigus teha koolituste plaanis ja ajakavas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest kohe.

4.2.4 Koolitusgrupp avatakse, kui on vähemalt 10 soovijat.

4.2.5 QK-l on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitus edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse ära jäämisest või edasi lükkumisest telefoni või e-posti teel hiljemalt ühepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses või kantakse soovi korral üle mõnele teisele koolitusele.

5. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

5.1 Koolitusel saavad alustada õppijad, kes on enne koolitust registreerunud ning kes on tasunud arve.

5.2 Koolitusest osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga koolituse osavõtulehel.

6. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

6.1 Õppija võetakse koolitusele isikliku või ettevõtte koolitustellimuse alusel.

6.2 Sõltuvalt õppekavast peab õppija tunnistuse saamiseks osalema vähemalt 81-100% akadeemilistest tundidest ja sooritama edukalt testi või mõne muu õppekavas kehtestatud tingimuse.

6.3 Koolituse läbimisel vähem kui 80% ulatuses on soovi korral võimalik saada nende tundide läbimise kohta tõend.

7. Koolituse eest tasumine

7.1 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel vastavalt arve maksetähtajale. Arve saadetakse e-posti teel või e-arvena.

7.2 Maksetähtaja ületamisel 30 päeva ja/või hoolimata QK-poolsest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

7.3 Koolituse hind sisaldab auditoorset koolitust või e-koolituse puhul reaalajas online video ülekannet või vajadusel järelvaadatavat videot, lisaks ka õppematerjale ja tunnistust, kui ei ole koolituse juures märgitud teisiti. Lõuna ja kohvipauside olemasolu sõltub koolitustest. Täpsem info iga koolituse juures.

7.4 Ettevõtte sisekoolituste puhul määratakse hind hinnapakkumusega, see info ei ole avalik.
7.5 Koolitusasutus on käibemaksukohustuslane ja hindadele lisandub 20% käibemaks.

8. Koolitusest loobumine

8.1 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada viivitamatult QK kodulehel märgitud e-kirja või telefoni teel.

8.2 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta (tühistamine või kuupäeva muutmine), tuleb sellest kirjalikult teavitada hiljemalt 5 tööpäeva enne koolituse toimumist. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 100% koolituse tasust või soovi korral jääb juba tasutud arve ettemaksuks järgmistele koolitustele.

8.3 Kui koolitusest loobumine toimub 2-4 tööpäeva enne koolituse toimumist, siis jääb juba tasutud arve 100% ettemaksuks järgmistele koolitustele. Soovi korral tagastatakse 50% tasutud arvest. Kui väljastatud arve on maksmata, siis kuulub tasumisele 50% arvest.

8.4 Kui klient loobub (tühistab või soovib kuupäeva muuta) koolitusest 1 tööpäev ennekoolituse toimumist või ei teavita üldse mitteosalemisest, siis ei kuulu juba makstud koolitustasu tagastamisele või väljastatud arve kuulub 100% tasumisele.

8.5 Kui klient loobub e-koolitusest, enneligipääsu ja/või õppematerjalide väljastamist, siis  tagastatakse 100% koolituse tasust või soovi korral jääb juba tasutud arve ettemaksuks järgmistele koolitustele.

8.6  Kui klient loobub e-koolitustest peale ligipääsu  ja/või õppematerjalide väljastamist, siis ei kuulu juba makstud koolitustasu tagastamisele või väljastatud arve kuulub 100% tasumisele. 

8.7 Asutusesisestest koolitustest loobumine või toimumise tingimuste muutmine toimub eraldi kokkuleppel.

8.8 Koolituse katkestamise korral õppija poolt, QK tasu ei tagasta.

9. Õppija õigused ja kohustused

9.1 Õppijal on õigus:

9.1.1 saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;

9.1.2 saada QK kodulehel kirjeldatud koolitust vastavalt ettenähtud mahus, kohas ja ajal pärast arve tasumist;

9.1.3 nõuda õppemaksu tagastamist QK tõttu ära jäänud koolituse eest;

9.1.4 lahkuda omal soovil enne koolituse perioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata;

9.1.5 saada koolituse 100%-l läbimisel osalemist kinnitav Tunnistus;

9.1.6 saada koolituse vähemalt 80%-l läbimisel osalemist kinnitav Tõend.

9.2 Õppija on kohustatud:

9.2.1 tasuma arve õigeaegselt

9.2.2 mitte filmima, fotografeerima ega muul moel kopeerima ega salvestama koolituse õppevahendeid, materjale ja koolituse läbiviimist. 

10. Õppematerjalid

10.1 Koolitustel jagatavad koolitusmaterjalid on kaitstud autoriõigusega. Nende omandiõigus kuulub koolitajatele ja QK-le. Materjale ja selle osasid ei tohi kasutada, levitada, muuta, reprodutseerida, eksponeerida, müüa, rentida ega avalikult näidata.

11. Tunnistuste, tõendite ja duplikaatide väljastamine

11.1 Väljastatud tunnistused ja tõendid on üldjuhul digitaalsed, nummerdatud ning QK peab nende üle arvestust.

11.2  Tunnistused ja tõendid vastavad täiendkoolituse standardile ja sisaldavad järgmisi andmeid:

 • koolitusel osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;
 • täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
 • majandustegevusteate või tegevusloa regist-reerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis;
 • õppekava nimetus;
 • täienduskoolituse toimumise aeg ja maht;
 • tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
 • tõendi või tunnistuse number ning koolitajate nimed.

11.3 Esmaabi koolitusel osalemise korral märgitakse tunnistusele tunnistuse kehtivusaeg, mille lõppedes tuleb osalejal uuendada oma teadmisi täiendkoolitusel.

11.4 Kui koolitusel osalenu kaotab talle väljastatud tunnistuse, tõendi või see on hävinud, siis väljastatakse tunnistuse või tõendi duplikaat.

 • Duplikaadi hind on 6€, lisandub 20% käibemaks.
 • Ingliskeelse duplikaadi hind on 12€, lisandub 20% käibemaks. 
12. Vääramatu jõud

Kui koolituse korraldamine on osaliselt või tervenisti takistatud vääramatu jõu tõttu, puudub QK kohustus koolitus korraldada või lõpuni viia, väljastada ära jäänud või osaliselt toimunud koolituse osalejatele materjale, tõendeid või tunnistusi ja tagastada osalejatele ära jäänud koolituse eest saadud tasu.

Meie jaoks on oluline, et kliendid saaksid kvaliteetset ja professionaalset teenust, mille tagavad meie aastatepikkune kogemus, kõrgelt kvalifitseeritud töötajad, kaasaegsed meditsiinitehnoloogiad ja head suhted koostööpartneritega

Loe edasi
Internet Explorer Icon

NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.