Avaleht > Tervishoiuteenuse osutamise üldtingimused

Tervishoiuteenuse osutamise üldtingimused

Qvalitas teenuse osutamise üldtingimused
1. Pooled

1.1. Qvalitas Arstikeskuse AS teenuse osutamise üldtingimused reguleerivad Teenuse tellija ja/või Teenuse saaja ja Teenuse osutaja vastastikulisi õigusi ja kohustusi Teenuste osutamisel.

2. Mõisted

2.1. Teenus tähendab üldtingimuste mõistes Teenuse osutaja poolt pakutavaid Tervishoiuteenuseid.

2.2. Teenuse osutaja on üldtingimustes Qvalitas Arstikeskus AS koos oma töötajatega (füüsilised ja juriidilised isikud).

2.3. Teenuse tellija on juriidiline või füüsiline isik, kes on avaldanud soovi saada lepingulisi teenuseid Teenuse saajatele. Teenuse tellijaga on sõlmitud Teenuste osutamiseks Leping. Lepingus on sätestatud, kes on nimeliselt Teenuse saajad.

2.4. Leping on Teenuse tellija ja Teenuse osutaja vahel sõlmitud kirjalik kokkulepe Teenuste osutamiseks.

2.5. Teenuse tellija on juriidiline või füüsiline isik, kes on avaldanud soovi saada lepingulisi teenuseid Teenuse saajatele. Teenuse tellijaga on sõlmitud Teenuste osutamiseks Leping. Lepingus on sätestatud, kes on nimeliselt Teenuse saajad.

2.6. Tervishoiuteenus on Teenuse osutaja töötaja tegevus haiguse, vigastuse või mürgistuse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks eesmärgiga leevendada inimese vaevusi, hoida ära tema tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist. Qvalitase pakutavad tervishoiuteenused on loetletud Qvalitase kodulehel (www.qvalitas.ee) ning nimekiri võib ajas muutuda. Tervishoiuteenused on muuhulgas uuringud, analüüsid, tervisetõendite väljastamine.

2.7. Vastuvõtt tähendab üldtingimustes Teenuse osutaja töötaja ja teenuse saaja kohtumist Teenuste osutamise eesmärgil.

3. Üldtingimuste rakendumine

3.1. Kui Teenuse tellija või Teenuse saaja avaldab soovi broneerida vastuvõtuaeg, hakkavad kehtima üldtingimused ning aja broneerimisega annab Teenuse tellija või Teenuse saaja oma nõusoleku tervishoiuteenuse saamiseks.

3.2. Teenuse tellija või Teenuse saaja broneerib vastuvõtuaja, kas Teenuse osutaja online broneerimissüsteemi vahendusel töötervishoiuarsti visiidile (www.bronn.qvalitas.ee), online broneerimissüsteemi vahendusel eriarsti visiidile (https://regi.qvalitas.ee/Veebiregistratuur/), eriarstivisiidile telefoni teel kasutades selleks Teenuse osutaja kodulehel olevaid kontakte või Teenuse osutaja asukohas.

4. Poolte õigused ja kohustused

4.1. Teenuse saaja õigused:

4.1.1. Olla aktiivselt kaasatud ravimise ja tervise hoidmise protsessi ning olla vastuvõtuaja piires ärakuulatud;

4.1.2. Saada Teenuseid vastavalt arsti- ja õendusteaduse üldistele nõuetele, vajadusel on Teenuse osutajal õigus kaasata teisi spetsialiste;

4.1.3. Saada Teenuseid Teenuse osutaja asukohas välja arvatud juhul, kui Teenuse olemusest ei tulene teisiti;

4.1.4. Tutvuda Teenuse osutamise kohta koostatud dokumentidega ja saada neist vastavalt kehtivale hinnakirjale ärakirju;

4.1.5. Pöörduda Teenuse osutaja tegevuse kohta hinnangu saamiseks vastavate järelvalveasutuste poole;

4.1.6. Võimalusel ning kokkuleppel Teenuse osutajaga vahetada tervishoiutöötajat.

4.2. Teenuse osutajal on õigus keelduda teenuse osutamisest kui:

4.2.1. Teenuse saaja hilineb Vastuvõtule;

4.2.2. Teenuse saaja on alkoholi- ja/või narkojoobes või haiguslehel;

4.2.3. Teenuse tellijal või Teenuse saajal on võlgnevus Teenuse osutaja ees;

4.2.4. Teenuse saaja ei ole nõus suurenenud riskiga protseduuride teostamiseks allkirjastama informeeritud nõusoleku lehte;

4.2.5. Teenuse tellija või Teenuse saaja soovib saada teenust, mis ei ole arstiteaduslikult põhjendatud;

4.2.6. Teenuse tellija või Teenuse saaja soovib saada teenust, mis toob kaasa suurema riski tervisele kui Teenuse osutamata jätmine;

4.2.7. Teenuse tellija või Teenuse saaja soovib saada Teenust, mis seab ohtu Teenuse osutaja töötaja või kolmanda isiku tervise;

4.2.8. Teenuse tellija või Teenuse saaja soovib Teenust, mille osutamiseks puudub Teenuse osutajal tegevusluba/kompetents;

4.2.9. Teenuse tellija või Teenuse saaja rikub oma lepingulisi kohustusi;

4.2.10. Teenuse tellija või Teenuse saaja ei avalda Teenuse osutamiseks vajalikku teavet;

4.2.11. Teenuse osutaja töötajal ei ole võimalik Teenuse tellijale või Teenuse saajale arusaadavas keeles suhelda;

4.2.12. Teenuse tellija või Teenuse saaja ei järgi head suhtlemistava;

4.2.13. Teenuse tellija või Teenuse saaja ja Teenuse osutaja vahelise erimeelsuse tõttu;

4.2.14. Teenuse saaja tuleb Teenuse osutaja keskusesse koos lemmikloomaga.

4.3. Teenuse osutajal on õigus lükata teenuse osutamine edasi, kui:

4.3.1. Teenuse saaja seisundit arvestades mõistlik;

4.3.2. Teenuse osutaja ettenägematu töökorraldusliku probleemi tõttu (Teenuse osutaja personali haigestumised, tehnilised rikked, tarneraskused);

4.3.3. Töötajate streik;

4.3.4. Muu vääramatu jõud.

4.4. Teenuse osutajal on igal ajal õigus ühepoolselt muuta teenuste nimekirja ja hinnakirja. Teenuse tellija või Teenuse saaja tasub teenuse eest vastavalt kehtivale hinnakirjale.

4.5. Tervishoiuteenuste korraldamise seadusest tulenevalt on Teenuse osutajal õigus töödelda tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke Teenuse saaja isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid. Tervishoiuteenuse osutamiseks võib olla vajalik, et Teenuse osutaja töötaja tutvuks Teenuse saaja isikuandmetega Tervise Infosüsteemis või mistahes vormis andmekandjal juba enne vastuvõtu algust. Kui Teenuse saaja tühistab vastuvõtu või jätab vastuvõtule tulemata pärast seda, kui Teenuse osutaja töötaja on tema isikuandmetega tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil tutvunud, loetakse Teenuse saaja isikuandmetega tutvumine tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikuks.

4.6. Teenuse tellija, Teenuse saaja ja Teenuse osutaja käituvad üksteisega viisakalt ja lugupidavalt.

4.7. Teenuse tellija ja Teenuse saaja kohustuvad:

4.7.1. saabuma vastuvõtule õigeaegselt (soovitavalt 10 minutit varem);

4.7.2. Esitama registratuuris fotoga isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba);

4.7.3. Teenuse eest tasuma vastavalt hinnakirjale või Lepingu olemasolul tasuma vastavalt Lepingus sätestatule.

4.7.4. Avaldama teenuse osutamiseks vajalikud asjaolud.

4.7.5. Teavitama Teenuse osutajat esimesel võimalusel, kui Teenuse saaja ei saa broneeritud ajal Vastuvõtule tulla. Kui Tellija või Töötaja ei ole vastuvõtust loobumisest Teenuse osutaja registratuuri teavitanud vähemalt 24h enne vastuvõtuaega või ei teavita üldse, on Teenuse osutajal õigus esitada arve vastavalt hinnakirjale või Lepingu olemasolul vastavalt Lepingus sätestatud hindadele.

4.7.6. tasuma õigeaegselt Teenuse osutaja poolt esitatud arved;

4.7.7. esitama kõik pretensioonid arve osas 7 päeva jooksul arvates arve saamisest;

4.7.8. Teenuse saaja peab kasutama Teenuse osutaja seadmeid või vara heaperemehelikult ning sihtotstarbeliselt järgides kasutusjuhendit ja/või suuliseid juhiseid.

4.7.9. Kui Teenuse tellija ja Teenuse saaja on erinevad isikud, siis Teenuse tellija peab informeerima Teenuse saajaid Teenuse osutamiseks vajalikest tingimustest.

Näiteks:

– „Tervisekontrolli juhend“ http://qvalitas.ee/et/aeriklient/töötajate-tervisekontroll

– „Ettevalmistused analüüsideks ja uuringuteks“ http://qvalitas.ee/et/patsiendi-meelespea

4.7.10. Teenuse tellijal on kohustus tervisebussi tööks tagada vajalikud tingimused. Tervisebussi tööks on vajalik ligipääs 3-faasilisele tööstusvoolule 380V/16A. Teenuse tellija peab arvestama tervisebussi mõõtmetega: pikkus 12 m, laius 2,5 m ja kõrgus 3,5 m.

4.8. Teenuse osutaja on kohustatud:

4.8.1. Osutama Teenuse tellijale ja Teenuse saajale Teenust vastavuses õiguslike regulatsioonide, kitsenduste ja piirangutega, mis osutatavatele Teenustele kohalduvad ning vastavalt osutatavatele Teenustele üldiselt kehtivatele nõuetele;

4.8.2. Teavitama Teenuse saajat (kontaktandemete olemasolul) tellitud analüüsi- ja/või uuringutulemustest, mille vastus ei ole teada vastuvõtu ajal, kuid millel on meditsiiniliselt oluline kõrvalekalle normist;

4.8.3. Teenuse osutaja töötleb Teenuse saaja isikuandmeid kooskõlas Eesti ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse reeglitega; 

4.8.4. Hoidma saladuses Teenuse saaja eriliigilisi isikuandmeid nõuetekohaselt vastavalt seadusandlusele;  

4.8.5. Dokumenteerima ja säilitama dokumente nõuetekohaselt vastavalt seadusandlusele;

4.8.6. Osutama Teenuseid reeglina eesti keeles, kokkuleppel muus keeles. Teenuse osutaja ei ole kohustatud tõlkima dokumente teistesse keeltesse; 

4.8.7. osutama Teenuseid ja tegutsema oma töö teostamisel vastavuses õigusaktides sätestatuga ning Lepingu sõlmimise korral vastavalt Lepingus ja selle Lisades fikseeritule;

4.8.8. teavitama Teenuse tellijat või Teenuse saajat Teenuse osutamise takistustest esimesel võimalusel; 

4.8.9. esitama kooskõlas Eesti Vabariigi õigusaktidega pärast Teenuse saaja tervisekontrolli teostamist tervisekontrolli otsused ja tervisetõendid tervisekontrolli tulemuste kohta Teenuseid tellinud isikule.

5. Teenuse eest tasumine

Teenuse saaja maksab sularahas või pangakaardiga Teenuse osutaja keskustes või Lepingu olemasolul tasub Teenuse tellija vastavalt Lepingus sätestatule.

6. Tagasiside ja kaebused

Teenuse tellija või Teenuse saaja saab Teenuse osutajale esitada tagasisidet, ettepanekuid ja kaebusi:

6.1. Kliendihalduriga ühendust võttes või e-kirja teel tagasiside@qvalitas.ee

6.2. Teenuse tellija või Teenuse saaja poolt esitatud kaebused registreeritakse ning antakse vastus e-posti teel 10 kalendripäeva jooksul alates kaebuse registreerimisest. 

7. Vastutus

7.1. Teenuse osutaja osutab teenuseid vastavalt arsti- ja õendusteaduse parimatele teadmistele ning ravijuhistele.

7.2. Teenuse osutaja ei vastuta teenuste osutamisega kaasnevate negatiivsete tagajärgede eest, kui Teenuse saaja on teavitatud võimalikest riskidest ja tagajärgedest ning Teenuse saaja on andnud nõusoleku Teenuse osutamiseks.

7.3. Järelvalvet teenuse osutaja üle teostab Terviseamet.

8. Lõppsätted

8.1. Teenuse osutajal on õigus üldtingimusi ühepoolselt muuta, avaldades muudatused Teenuse osutaja koduleheküljel. Teenuse tellijale ja Teenuse saajale kohalduvad need üldtingimused, mis on jõus teenuse tellimise hetkel.

8.2. Üldtingimustes ja Lepingu olemasolu korral Lepingus sätestamata küsimustes juhinduvad Pooled Eesti Vabariigi kehtivatest õigusaktidest. Lepingu täitmisel tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras kohtus.

Koolitusteenuse osutamise üldtingimused

1.     Üldsätted

1.1 Qvalitas Koolitusasutus (QK) korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täiendkoolitust.

1.2 QK lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest.

1.3 Täiendkoolitused toimuvad õppetööks sobivates ruumides või interaktiivse videokoolitusena.

1.4 Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.5 Koolitused toimuvad grupikoolitusena.


1.6 Õppetöö toimub vastavalt koolituste ajakavale, mille leiab kodulehelt.

2. Privaatsusreeglid, isikuandmete töötlemine

2.1 QK on Teie andmete vastutav töötleja. Lähtume isikuandmete töötlemisel seadusega kehtestatud põhimõtetest ja nõuetest. Täpsemad privaatsusreeglid ja isikuandmete töötlemise reeglid leiab kodulehelt aadressil: https://qvalitas.ee/privaatsustingimused/

3. Õppekavarühmad

3.1 Korraldame koolitusi järgmises õppekavarühmas.

Töötervishoid ja -kaitse:

 • Esmaabi väljaõppe koolitus,
 • Esmaabi täiendõppe koolitus,
 • Töötervishoid ja tööohutus väljaõppe koolitus,
 • Töötervishoid ja tööohutus täiendusõppe koolitus

3.2 QK avalike koolituste õppekavades sisalduvad andmed:

 • õppekava nimetus
 • õppevorm
 • õppekavarühm
 • õppekava kinnitamise kuupäev
 • sihtrühm ja õppekava alustamise tingimused
 • õppekava kirjeldus ja meetodid
 • lõpetamisel väljastatav dokument
 • õppekavas käsitletavad teemad
 • õppekava lõpetamise tingimused
 • õppekava koostaja
 • koolitaja kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus
4. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

4.1. Koolitusele registreerumine:

4.1.1 Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab QK kodulehe ja e-maili teel.

4.1.2 Koolitusele registreerumist käsitletakse ühtlasi arve väljastamise ning tasumise kinnitusena.

4.1.3 Õppijal on õigus saada täiendavat infot QK kodulehel märgitud e-posti teel.

4.2. Õppegrupi komplekteerimine:

4.2.1 Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerunute nimekirja alusel.

4.2.2 Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri. Kaks tööpäeva enne iga koolituse algust saadab QK registreerunud isikutele täpsema informatsiooni koolituse kava ning organisatoorse osa kohta.

4.2.3 QK-l on õigus teha koolituste plaanis ja ajakavas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest kohe.

4.2.4 Koolitusgrupp avatakse, kui on vähemalt 10 soovijat.

4.2.5 QK-l on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitus edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse ära jäämisest või edasi lükkumisest telefoni või e-posti teel hiljemalt ühepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses või kantakse soovi korral üle mõnele teisele koolitusele.

5. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

5.1 Koolitusel saavad alustada õppijad, kes on enne koolitust registreerunud ning kes on tasunud arve.

5.2 Koolitusest osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga koolituse osavõtulehel.

6. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

6.1 Õppija võetakse koolitusele isikliku või ettevõtte koolitustellimuse alusel.

6.2 Sõltuvalt õppekavast peab õppija tunnistuse saamiseks osalema vähemalt 81-100% akadeemilistest tundidest ja sooritama edukalt testi või mõne muu õppekavas kehtestatud tingimuse.

6.3 Koolituse läbimisel vähem kui 80% ulatuses on soovi korral võimalik saada nende tundide läbimise kohta tõend.

7. Koolituse eest tasumine

7.1 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel vastavalt arve maksetähtajale. Arve saadetakse e-posti teel või e-arvena.

7.2 Maksetähtaja ületamisel 30 päeva ja/või hoolimata QK-poolsest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

7.3 Koolituse hind sisaldab auditoorset koolitust või e-koolituse puhul reaalajas online video ülekannet või vajadusel järelvaadatavat videot, lisaks ka õppematerjale ja tunnistust, kui ei ole koolituse juures märgitud teisiti. Lõuna ja kohvipauside olemasolu sõltub koolitustest. Täpsem info iga koolituse juures.

7.4 Ettevõtte sisekoolituste puhul määratakse hind hinnapakkumusega, see info ei ole avalik.
7.5 Koolitusasutus on käibemaksukohustuslane ja hindadele lisandub 20% käibemaks.

8. Koolitusest loobumine

8.1 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada viivitamatult QK kodulehel märgitud e-kirja või telefoni teel.

8.2 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta (tühistamine või kuupäeva muutmine), tuleb sellest kirjalikult teavitada hiljemalt 5 tööpäeva enne koolituse toimumist. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 100% koolituse tasust või soovi korral jääb juba tasutud arve ettemaksuks järgmistele koolitustele.

8.3 Kui koolitusest loobumine toimub 2-4 tööpäeva enne koolituse toimumist, siis jääb juba tasutud arve 100% ettemaksuks järgmistele koolitustele. Soovi korral tagastatakse 50% tasutud arvest. Kui väljastatud arve on maksmata, siis kuulub tasumisele 50% arvest.

8.4 Kui klient loobub (tühistab või soovib kuupäeva muuta) koolitusest 1 tööpäev ennekoolituse toimumist või ei teavita üldse mitteosalemisest, siis ei kuulu juba makstud koolitustasu tagastamisele või väljastatud arve kuulub 100% tasumisele.

8.5 Kui klient loobub e-koolitusest, enneligipääsu ja/või õppematerjalide väljastamist, siis  tagastatakse 100% koolituse tasust või soovi korral jääb juba tasutud arve ettemaksuks järgmistele koolitustele.

8.6  Kui klient loobub e-koolitustest peale ligipääsu  ja/või õppematerjalide väljastamist, siis ei kuulu juba makstud koolitustasu tagastamisele või väljastatud arve kuulub 100% tasumisele. 

8.7 Asutusesisestest koolitustest loobumine või toimumise tingimuste muutmine toimub eraldi kokkuleppel.

8.8 Koolituse katkestamise korral õppija poolt, QK tasu ei tagasta.

9. Õppija õigused ja kohustused

9.1 Õppijal on õigus:

9.1.1 saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;

9.1.2 saada QK kodulehel kirjeldatud koolitust vastavalt ettenähtud mahus, kohas ja ajal pärast arve tasumist;

9.1.3 nõuda õppemaksu tagastamist QK tõttu ära jäänud koolituse eest;

9.1.4 lahkuda omal soovil enne koolituse perioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata;

9.1.5 saada koolituse 100%-l läbimisel osalemist kinnitav Tunnistus;

9.1.6 saada koolituse vähemalt 80%-l läbimisel osalemist kinnitav Tõend.

9.2 Õppija on kohustatud:

9.2.1 tasuma arve õigeaegselt

9.2.2 mitte filmima, fotografeerima ega muul moel kopeerima ega salvestama koolituse õppevahendeid, materjale ja koolituse läbiviimist. 

10. Õppematerjalid

10.1 Koolitustel jagatavad koolitusmaterjalid on kaitstud autoriõigusega. Nende omandiõigus kuulub koolitajatele ja QK-le. Materjale ja selle osasid ei tohi kasutada, levitada, muuta, reprodutseerida, eksponeerida, müüa, rentida ega avalikult näidata.

11. Tunnistuste, tõendite ja duplikaatide väljastamine

11.1 Väljastatud tunnistused ja tõendid on üldjuhul digitaalsed, nummerdatud ning QK peab nende üle arvestust.

11.2  Tunnistused ja tõendid vastavad täiendkoolituse standardile ja sisaldavad järgmisi andmeid:

 • koolitusel osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;
 • täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
 • majandustegevusteate või tegevusloa regist-reerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis;
 • õppekava nimetus;
 • täienduskoolituse toimumise aeg ja maht;
 • tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
 • tõendi või tunnistuse number ning koolitajate nimed.

11.3 Esmaabi koolitusel osalemise korral märgitakse tunnistusele tunnistuse kehtivusaeg, mille lõppedes tuleb osalejal uuendada oma teadmisi täiendkoolitusel.

11.4 Kui koolitusel osalenu kaotab talle väljastatud tunnistuse, tõendi või see on hävinud, siis väljastatakse tunnistuse või tõendi duplikaat.

 • Duplikaadi hind on 6€, lisandub 20% käibemaks.
 • Ingliskeelse duplikaadi hind on 12€, lisandub 20% käibemaks. 
12. Vääramatu jõud

Kui koolituse korraldamine on osaliselt või tervenisti takistatud vääramatu jõu tõttu, puudub QK kohustus koolitus korraldada või lõpuni viia, väljastada ära jäänud või osaliselt toimunud koolituse osalejatele materjale, tõendeid või tunnistusi ja tagastada osalejatele ära jäänud koolituse eest saadud tasu.

Meie jaoks on oluline, et kliendid saaksid kvaliteetset ja professionaalset teenust, mille tagavad meie aastatepikkune kogemus, kõrgelt kvalifitseeritud töötajad, kaasaegsed meditsiinitehnoloogiad ja head suhted koostööpartneritega

Loe edasi
Internet Explorer Icon

NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.