Avaleht > Privaatsustingimused

Privaatsustingimused

Qvalitas Arstikeskus AS isikuandmete töötlemise tingimused

Avaldatud 25.01.2021

SISSEJUHATUS

Qvalitas Arstikeskus AS (registrikood 10303948, aadress Jalgpalli 1, 11312, Tallinn, edaspidi „Qvalitas“ või „meie“) on Eesti üks suurimaid eraarstikeskusi. Qvalitases osutame erinevaid tervishoiuteenuseid tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel, väljastame erinevaid tervisetõendeid, sealhulgas töötervishoiuga seotud tõendeid töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel ning osutame muid teenuseid kooskõlas kehtiva õigusega, meie teenuste loetelu on toodud veebilehel aadressil http://www.qvalitas.ee. Seoses teenuste osutamisega töötleb Qvalitas isikuandmeid.

Käesolev isikuandmete töötlemise tingimuste dokument kirjeldab, kuidas Qvalitas Teie isikuandmeid töötleb, kui pöördute meie poole teenuse saamiseks. Palun tutvuge käesolevate tingimustega hoolikalt ning kui Teil tekib täpsustavaid küsimusi selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme või kui Te soovite esitada meile Teie isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks taotlusi, võtke meiega ühendust allpool jaotises „kontakt“ toodud kontaktandmetel.

Qvalitas võib käesolevaid isikuandmete töötlemise tingimusi aeg-ajalt muuta. Ajakohased isikuandmete töötlemise tingimused on avaldatud Qvalitase veebilehel.

1. MÕISTED

„GDPR“

 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

„Isikuandmed“

 • Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal. Isikuandmed on näiteks teie nimi, isikukood, e-postiaadress, andmed terviseseisundi kohta.

„Kehtiv õigus“

 • Kõik kehtivad Euroopa Liidu õigusaktid ning kõik kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, isikuandmete kaitse seadus või muud GDPR-i riigisisesed rakendusaktid ja tervishoiuteenuste osutamist reguleerivad õigusaktid.

„Patsient“, “klient”, või „andmesubjekt“

 • Füüsiline isik, kes pöördub või on pöördunud Qvalitase poole teenuse saamiseks.

„Qvalitas“ – Qvalitas Arstikeskus AS (registrikood 10303948, aadress Jalgpalli 1, 11312, Tallinn).

„Töötlemine“

 • Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

„Vastutav Töötleja“

 • Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja vahendid. Käesolevate Isikuandmete Töötlemise Põhimõtete isikuandmete töötlemise tingimuste tähenduses on Kliendi Isikuandmete Vastutav Töötleja Qvalitas Arstikeskus AS.

„Volitatud Töötleja“

 • Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.
2. ÜLDSÄTTED

2.1. Isikuandmete töötlemise tingimused kohalduvad, kui pöördute Qvalitase poole teenuse saamiseks.

2.2. Isikuandmete töötlemise tingimused kirjeldavad Qvalitase Isikuandmete Töötlemise üldpõhimõtteid.

2.3. Qvalitas tagab Patsientide Isikuandmete Töötlemise kooskõlas kehtiva õigusega. Kõige olulisemad õigusaktid, millest Qvalitas Kliendi Isikuandmete Töötlemisel lähtub on tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, ravikindlustusseaduse, ravimiseadus, töötervishoiu ja tööohutuse seadus, isikuandmete kaitse seadus ja GDPR.

3. MILLAL JA MILLISTEL EESMÄRKIDEL ME ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?

3.1. Qvalitas Töötleb Patsientide Isikuandmeid üksnes kindlaksmääratud eesmärkidel kehtiva õiguse alusel.

3.2. Kui pöördute Qvalitase poole tervishoiuteenuse saamiseks, töötleme Teie isikuandmeid Teile konkreetse tervishoiuteenuse osutamiseks ja/või teenuse osutamise ettevalmistamiseks. Sellisel juhul Töötleme Teie Isikuandmeid tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel ja Teiega sõlmitud lepingu alusel Teie tellitud tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil. Tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil töötleme Teid tuvastamist võimaldavaid andmeid nagu Teie nimi ja isikukood ning Teile tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke andmeid, sealhulgas terviseandmeid. Terviseandmete koosseis, mida me konkreetsel juhul Töötleme, sõltub osutatavast tervishoiuteenusest. Palun pange tähele, et kui olete kokkulepitud visiidiaja tühistanud alles visiidile eelneval päeval või visiidipäeval, võib Qvalitas juba olnud Teie isikuandmeid töödelnud, et visiidiks kohaselt ette valmistuda. Teile tervishoiuteenuse osutamisel võime töödelda ka Teie kontaktandmeid ja pangakonto andmeid Teile osutatud tervishoiuteenuse arveldamise eesmärgil ja Teile enne ja pärast visiiti korraldusliku informatsiooni edastamiseks, näiteks võime edastada Teile meeldetuletuse visiidi toimumise kohta. Qvalitas ei edasta Teie isikuandmeid ja Teie terviseandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud ulatuses, mis on lubatud kehtiva õiguse alusel.

3.3. Kui pöördute Qvalitase poole tervishoiuteenuse saamiseks oma tööandja või muu isiku suunamisel seoses töötervishoiuga või seoses vajaliku tervisetõendi hankimisega, töötleme Teie isikuandmeid Teile tervishoiuteenuse osutamiseks ja/või tervishoiuteenuse osutamise ettevalmistamiseks Teie tööandjaga või muu isikuga sõlmitud lepingu alusel, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel. Tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil töötleme Teie tuvastamist võimaldavaid andmeid nagu Teie nimi ja isikukood ning Teile tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke terviseandmeid. Palun pange tähele, et kui olete kokkulepitud visiidiaja tühistanud alles visiidile eelneval päeval või visiidipäeval, võib Qvalitas juba olnud Teie isikuandmeid töödelnud, et visiidiks kohaselt ette valmistuda. Teile tervishoiuteenuse osutamisel võime töödelda ka Teie kontaktandmeid enne ja pärast visiiti korraldusliku informatsiooni edastamiseks, näiteks võime edastada Teile meeldetuletuse visiidi toimumise kohta. Qvalitas ei edasta Teie Isikuandmeid ja Teie terviseandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud ulatuses nagu lubatud kehtiva õiguse alusel, näiteks võime edastada Teie tööandjale tervisekontrolli otsuse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel, aga mitte Teie täiendavaid terviseandmeid ega tehtud uuringute või analüüside tulemusi

3.4.Kui pöördute Qvalitase poole muu teenuse kui tervishoiuteenuse saamiseks, näiteks toitumisnõustamise, taastusravi või muu teenuse saamiseks, töötleme Teie isikuandmeid Teie tellitud teenuse osutamise eesmärgil. Teile teenuse osutamise eesmärgil töötleme Teid tuvastamist võimaldavaid andmeid nagu Teie nimi ja isikukood ning Teile teenuse osutamiseks vajalikke andmeid, sealhulgas Teie terviseandmeid, kui terviseandmete töötlemine on vajalik teenuse osutamiseks. Samuti võime töödelda Teie kontaktandmeid ja pangakonto andmeid Teile osutatud teenuse arveldamise eesmärgil ja Teile enne ja pärast visiiti korraldusliku informatsiooni edastamiseks, näiteks võime edastada Teile meeldetuletuse visiidi toimumise kohta. Qvalitas ei edasta Teie isikuandmeid ja Teie terviseandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud ulatuses nagu lubatud kehtiva õiguse alusel.

3.5. Patsiendi rahulolu analüüsimise ja hindamise eesmärgil on Qvalitasel õigus küsida osutatud teenuste kohta Teie tagasisidet. Kui patsient on alaealine, küsitakse tagasisidet tema vanemalt või eestkostjalt.

3.6. Kui olete andnud meile eraldi nõusoleku oma Isikuandmete töötlemiseks, on Teie Isikuandmete Töötlemise õiguslikuks aluseks Teie antud nõusolek. Sellisel juhul Töötleme Teie isikuandmeid nõusolekus kindlaksmääratud eesmärkidel ja nõusolekul toodud ulatuses. Pange tähele, et kui olete andnud meile nõusoleku oma Isikuandmete Töötlemiseks, on Teil õigus meile antud nõusolek igal ajal tagasi võtta.

3.7. Regulaarselt kuid mitte tihedamini kui kord kvartalis kasutab Qvalitas meile edastatud juriidilise isiku kontaktandmeid töötervishoiu ja -keskkonna alaste uudiste ja parimate praktikate ning oskusteabe jagamiseks. Sellise juriidilise isiku esindajal on õigus loobuda informatiivse sisuga kirjade saamisest vastavalt juhendile e-kirjas või teavitades sellest oma Qvalitase poolset kontakti.

4. ISIKUANDMETE EDASTAMINE JA VOLITATUD TÖÖTLEJATE KASUTAMINE

4.1. Qvalitas ei edasta Teie Isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud selleks kehtiva õiguse alusel seaduslikku õigust omades.

4.2. Qvalitasel on kehtiva alusel õigus kasutada Isikuandmete töötlemisel Volitatud Töötlejaid. Qvalitase Volitatud Töötlejad, kes võivad piiratud juhtudel Patsientide Isikuandmeid Töödelda. Qvalitas kasutab Volitatud Töötlejana üksnes selliseid koostööpartnerid, kes on võtnud kohustuse Töödelda Isikuandmeid kooskõlas käesolevate isikuandmete töötlemise põhimõtetega ja kehtiva õigusega. Käesolevas peatükis nimetatud Qvalitase volitatud töötlejate ring ei ole piiratud ning Qvalitas võib volitatud töötlejana kasutada ka käesolevas peatükis nimetamata isikuid. Qvalitas kasutab volitatud töötlejatena eelkõige erinevaid tervishoiuteenuseid osutavaid koostööpartnereid (nt optometristid, üld- või eriarstiteenust osutavad koostööpartnerid, keda Qvalitas Patsiendile teenuse pakkumisel kasutab), IT-partnereid (erinevad serveriteenuste osutajad, ITtugiteenuse osutajad, sideteenuse osutajad, muud infotehnoloogia teenuse pakkujad), turunduspartnereid, makseteenuste osutajaid ning muude teenuseosutajad või koostööpartnerid.

4.3. Teile tervishoiuteenuse osutamisel edastab Qvalitas Teie terviseandmed kehtiva õiguse alusel e-tervise patsiendiportaali infosüsteemi, mis asub veebilehel https://id.digilugu.ee/ ja mille vastutav töötleja on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (registrikood 70009770, aadress Uus-Tatari tn 25, 10134 Tallinn). Patsiendiportaaliga seotud küsimuste korral võite ühendust võtta Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse kasutajatoega telefonil +372 794 3943 või e-posti aadressil abi@tehik.ee.

4.4. Teile tervishoiuteenuse osutamisel võib Qvalitas vastavalt vajadusele edastada ja/või võtta vastu Teie terviseandmed kehtiva õiguse alusel retseptikeskuse kaudu, mille vastutav töötleja on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (registrikood 70009770, aadress Uus-Tatari tn 25, 10134 Tallinn), kui see on vajalik Teile tervishoiuteenuse osutamiseks. Retseptikeskusega seotud küsimuste korral võite ühendust võtta Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse kasutajatoega telefonil +372 794 3943 või e-posti aadressil abi@tehik.ee.

4.5. Teile tervishoiuteenuse osutamisel võib Qvalitas vastavalt vajadusele edastada ja/või võtta vastu Teie terviseandmed kehtiva õiguse alusel pildipanga kaudu, mille vastutav töötleja on Sihtasutus Eesti Tervishoiu Pildipank (registrikood 90007945, aadress Puusepa 8, 51014 Tartu Eesti), kui see on vajalik Teile tervishoiuteenuse osutamiseks. Pildipangaga seotud küsimuste korral võite ühendust võtta Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse kasutajatoega telefonil +372 5331 8888 või e-posti aadressi abi@pildipank.ee

4.6. Teile tervishoiuteenuse osutamisel seoses mootorsõiduki juhi tervisetõendi väljastamisega, võime Teie terviseandmeid (tervisetõendi) edastada Maanteeameti digitaalsesse keskkonda, mille vastutav töötleja on Maanteeamet (registrikood 70001490, aadress Teelise 4, 10916 Tallinn). Maanteeameti poolt andmete töötlemisega seotud küsimustega palume pöörduda Maanteeameti poole telefonil +372 620 1200 või e-posti aadressil info@mnt.ee

4.7. Teile tervishoiuteenuse osutamisel võime edastada Teie raviandmeid Eesti Haigekassale (Eesti Haigekassa, registrikood 74000091, aadress Lastekodu tn 48, 10144 Tallinn) kui Teie raviarve tasub osaliselt või tervikuna Eesti Haigekassa tervishoiuasutustele ravikindlustusvahenditest. Haigekassaga seotud küsimuste korral võite ühendust võtta Eesti Haigekassaga telefonil +372 669 6630 või e-posti aadressil info@haigekassa.ee.

4.8. Teatud juhtudel on Qvalitas kehtiva õiguse järgi kohustatud isikuandmeid edastama, näiteks kohtutele või õiguskaitseorganitele vastava organi poolt kehtiva õiguse alusel tehtud määruse alusel või näiteks siis, kui isikuandmete edastamine on  kohustuslik kindlustustegevuse seaduse alusel kindlustusandja poolt tehtud päringuga seoses. Kõikidel sellistel juhtudel edastab Qvalitas isikuandmeid üksnes siis, kui see on kehtiva õiguse järgi kohustuslik ning järgides kõiki isikuandmete töötlemisel kohalduvaid põhimõtteid, sh minimaalsuse põhimõtet.

5. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

5.1. Qvalitas ei säilita Isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt Isikuandmete Töötlemise eesmärgist või kehtiva õiguse alusel vajalik.

5.2. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel ja sotsiaalministri määruse „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ alusel säilitab Qvalitas ambulatoorse ning statsionaarse tervishoiuteenuse osutamist tõendavaid andmeid reeglina 30 aastat patsiendile osutatud teenuse andmete kinnitamisest. Qvalitase kui tervishoiuteenuse osutaja infosüsteemi logisid säilitatakse 5 aastat.

5.3. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 131 lõike 11 alusel säilitab Qvalitas tervisekontrolli kaarte ja terviseuuringute tulemusi 30 aastat tervisekontrolli otsuse tegemisest arvates.

5.4. Raamatupidamisseaduse alusel säilitame raamatupidamislikke dokumente 7 aastat.

5.5. Teiega lepingu sõlmimiseks kogutud andmeid, mille pikem säilitamistähtaeg ei tulene kehtivast õigusest, säilitame üldreegli kohaselt seni, kuni neid on vaja lepingu täitmisega seoses lepingu kehtivuse jooksul või kuni 5 aasta jooksul pärast lepingu lõppemist.

5.6. Patsiendi rahulolu hindamiseks kogutud tagasisidet säilitatakse 5 aastat alates tagasiside saamisest.

5.7. Isikuandmeid säilitamisel hoiab Qvalitas Isikuandmeid turvaliselt ning võimalusel eelistab säilitamise asukohana riigi infosüsteeme (nt Patsiendiportaali), aga Qvalitas võib Isikuandmeid hoida ka enda süsteemides.

5.8. Kui soovite saada detailsemat teavet Teiega seotud Isikuandmete säilitamise tähtaegade kohta, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

6. KÜPSISED

6.1. Qvalitase veebileht kasutab küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad Teie seadmesse talletatavat informatsiooni ning mida kasutatakse Teie jälgimiseks või tuvastamiseks. Käesolev peatükk selgitab meie küpsiste kasutamise poliitikat.

6.2. Qvalitas kasutab oma veebilehel järgmisi küpsiseid:

Küpsise nimiMida küpsis teeb?Küpsise säilivustähtaegKüpsise tüüp
ws-cookiebar-Qvalitas.ee-required,Kontrollib küpsiseriba kuvamist. Kui küpsisel on väärtus siis küpsiseriba lehe laadimisel enam ei kuvata.1 kuuFunktsionaalsus
ws-cookiebar-Qvalitas.ee-analytical,Kontrollib, kas Google Analytics on lülitatud lehel sisse või välja.1 kuuAnalüütika
ws-cookiebar-Qvalitas.ee-anonymize_analyticalSalvestab staatust, mis reguleerib kasutaja valikut Google Analytics anonümiseerimiseks. Anonümiseerides ei salvesta Google Analytics IP põhist kriitilist asukohainformatsiooni. Saadud IP salvestamisel kirjutatakse üle viimased 3 numbrit ning asendatakse need väärtusega 0. Rohkem informatsiooni https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=en1 kuuAnalüütika
_gatKasutatakse Google Analytics päringute piiramiseks.1 minutAnalüütika
_gidKasutatakse Google Analytics kasutajate eristamiseks.1 päevAnalüütika
_gaKasutatakse Google Analytics kasutajate eristamiseks.2 aastatAnalüütika
qvalitas_cityHaldab navigatsiooniribalt valitud linna ning esilehe “Meie keskused” viiteid.Sessioonipõhine (kustub brauseri sulgemisel)Funktsionaalsus
qvalitas_addressHaldab navigatsiooniribalt valitud linna ning esilehe “Meie keskused” viiteid.Sessioonipõhine (kustub brauseri sulgemisel)Funktsionaalsus

6.3. Teil on õigus oma veebilehitseja sätteid muutes küpsiste kasutamine igal ajal keelata. Sellisel juhul peate aga arvestama, et veebilehe kõik funktsioonid ei pruugi korrektselt töötada.

6.4. Küpsiseid on võimalik keelata veebibrauseri „help“ või „abi“ funktsiooni juhiseid järgides. Rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas küpsised töötavad või kuidas küpsiseid keelata võite leida ka veebilehelt www.allaboutcookies.org.

7. TEIE ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

7.1. Teil on Teie Isikuandmete Töötlemisel kõik andmesubjektile kehtivast õigusest tulenevad õigused.

7.2. Teil on Isikuandmete Töötlemisel muuhulgas järgmised õigused:

7.2.1. juurdepääsuõigus: Teil on õigus igal ajal küsida, kas Qvalitasel on Teie kohta Isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid Isikuandmeid Qvalitas Kliendi kohta töötleb;

7.2.2. õigus Isikuandmete parandamisele: Teil on õigus taotleda Qvalitaselt oma Isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;

7.2.3. õigus vastuväidete esitamisele: Teil on õigus esitada Qvalitasele vastuväiteid oma Isikuandmete Töötlemise suhtes, näiteks siis kui Isikuandmete kasutamine põhineb Qvalitase õigustatud huvil;

7.2.4. õigus nõuda Isikuandmete kustutamist: Teil on õigus taotleda Isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui Isikuandmeid Töödeldakse Teie nõusolekul ja kui olete on nõusoleku tagasi võtnud;

7.2.5. õigus piirata Töötlemist: Teil on õigus nõuda, et Qvalitas piiraks Teie Isikuandmete Töötlemise kehtiva õiguse alusel, näiteks kui Qvalitas ei vaja Teie Isikuandmeid enam Töötlemise eesmärkidel või kui olete esitanud Isikuandmete Töötlemise suhtes vastuväite;

7.2.6. õigus võtta Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui Isikuandmete Töötlemine põhineb Teie antud nõusolekul, on Teil igal ajal õigus Qvalitasele antud nõusolek tagasi võtta;

7.2.7. õigus andmete ülekantavusele: Kliendil on õigus ise saada Qvalitaselt Isikuandmeid, mida Klient on ise Qvalitasele esitanud ning mida Töödeldakse Kliendi nõusoleku alusel või Kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Qvalitas edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale

7.2.8. õigus esitada kaebus: Kui leiate, et teie Isikuandmete Töötlemisel on rikutud Teie õigusi, on Teil õigus pöörduda nõude või kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

7.3. Teie käesolevas peatükis loetletud õigused seoses Isikuandmete Töötlemisega ei ole täielikud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või Qvalitase juriidilised kohustused piirata andmesubjekti õigusi.

7.4. Isikuandmete Töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks või Isikuandmete Töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontakt“ toodud kontaktandmetel.

8. ISIKUANDMETE TURVALISUS

8.1. Qvalitas kohustub tagama Isikuandmete Töötlemise turvalisuse, eesmärgiga kaitsta Isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.

8.2. Võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja rakendamise kulusid ning Isikuandmete Töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, samuti Töötlemisest tulenevaid füüsiliste isikute õigusi ja vabadusi ähvardavaid erineva tõenäosuse ja suurusega ohte, rakendab Qvalitas Isikuandmete Töötlemisel asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

9. KONTAKT

9.1. Isikuandmete Töötlemisega seotud küsimuste korral või Isikuandmete Töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke ühendust Qvalitasega või Qvalitase andmekaitsespetsialistiga telefoni, e-posti või posti teel.

Qvalitase kontaktandmed on:
Ärinimi: Qvalitas Arstikeskus
Aadress: Jalgpalli 1, Tallinn 11312;
Telefon: +372 605 1550;
E-post: estonia@qvalitas.ee

Qvalitase andmekaitsespetsialisti kontaktandmed on:
Telefon: 605 1566
E-post: aki@qvalitas.ee

Koolitusteenuse osutamise üldtingimused

1.     Üldsätted

1.1 Qvalitas Koolitusasutus (QK) korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täiendkoolitust.

1.2 QK lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest.

1.3 Täiendkoolitused toimuvad õppetööks sobivates ruumides või interaktiivse videokoolitusena.

1.4 Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.5 Koolitused toimuvad grupikoolitusena.


1.6 Õppetöö toimub vastavalt koolituste ajakavale, mille leiab kodulehelt.

2. Privaatsusreeglid, isikuandmete töötlemine

2.1 QK on Teie andmete vastutav töötleja. Lähtume isikuandmete töötlemisel seadusega kehtestatud põhimõtetest ja nõuetest. Täpsemad privaatsusreeglid ja isikuandmete töötlemise reeglid leiab kodulehelt aadressil: https://qvalitas.ee/privaatsustingimused/

3. Õppekavarühmad

3.1 Korraldame koolitusi järgmises õppekavarühmas.

Töötervishoid ja -kaitse:

 • Esmaabi väljaõppe koolitus,
 • Esmaabi täiendõppe koolitus,
 • Töötervishoid ja tööohutus väljaõppe koolitus,
 • Töötervishoid ja tööohutus täiendusõppe koolitus

3.2 QK avalike koolituste õppekavades sisalduvad andmed:

 • õppekava nimetus
 • õppevorm
 • õppekavarühm
 • õppekava kinnitamise kuupäev
 • sihtrühm ja õppekava alustamise tingimused
 • õppekava kirjeldus ja meetodid
 • lõpetamisel väljastatav dokument
 • õppekavas käsitletavad teemad
 • õppekava lõpetamise tingimused
 • õppekava koostaja
 • koolitaja kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus
4. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

4.1. Koolitusele registreerumine:

4.1.1 Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab QK kodulehe ja e-maili teel.

4.1.2 Koolitusele registreerumist käsitletakse ühtlasi arve väljastamise ning tasumise kinnitusena.

4.1.3 Õppijal on õigus saada täiendavat infot QK kodulehel märgitud e-posti teel.

4.2. Õppegrupi komplekteerimine:

4.2.1 Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerunute nimekirja alusel.

4.2.2 Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri. Kaks tööpäeva enne iga koolituse algust saadab QK registreerunud isikutele täpsema informatsiooni koolituse kava ning organisatoorse osa kohta.

4.2.3 QK-l on õigus teha koolituste plaanis ja ajakavas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest kohe.

4.2.4 Koolitusgrupp avatakse, kui on vähemalt 10 soovijat.

4.2.5 QK-l on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitus edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse ära jäämisest või edasi lükkumisest telefoni või e-posti teel hiljemalt ühepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses või kantakse soovi korral üle mõnele teisele koolitusele.

5. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

5.1 Koolitusel saavad alustada õppijad, kes on enne koolitust registreerunud ning kes on tasunud arve.

5.2 Koolitusest osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga koolituse osavõtulehel.

6. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

6.1 Õppija võetakse koolitusele isikliku või ettevõtte koolitustellimuse alusel.

6.2 Sõltuvalt õppekavast peab õppija tunnistuse saamiseks osalema vähemalt 81-100% akadeemilistest tundidest ja sooritama edukalt testi või mõne muu õppekavas kehtestatud tingimuse.

6.3 Koolituse läbimisel vähem kui 80% ulatuses on soovi korral võimalik saada nende tundide läbimise kohta tõend.

7. Koolituse eest tasumine

7.1 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel vastavalt arve maksetähtajale. Arve saadetakse e-posti teel või e-arvena.

7.2 Maksetähtaja ületamisel 30 päeva ja/või hoolimata QK-poolsest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

7.3 Koolituse hind sisaldab auditoorset koolitust või e-koolituse puhul reaalajas online video ülekannet või vajadusel järelvaadatavat videot, lisaks ka õppematerjale ja tunnistust, kui ei ole koolituse juures märgitud teisiti. Lõuna ja kohvipauside olemasolu sõltub koolitustest. Täpsem info iga koolituse juures.

7.4 Ettevõtte sisekoolituste puhul määratakse hind hinnapakkumusega, see info ei ole avalik.
7.5 Koolitusasutus on käibemaksukohustuslane ja hindadele lisandub 20% käibemaks.

8. Koolitusest loobumine

8.1 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada viivitamatult QK kodulehel märgitud e-kirja või telefoni teel.

8.2 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta (tühistamine või kuupäeva muutmine), tuleb sellest kirjalikult teavitada hiljemalt 5 tööpäeva enne koolituse toimumist. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 100% koolituse tasust või soovi korral jääb juba tasutud arve ettemaksuks järgmistele koolitustele.

8.3 Kui koolitusest loobumine toimub 2-4 tööpäeva enne koolituse toimumist, siis jääb juba tasutud arve 100% ettemaksuks järgmistele koolitustele. Soovi korral tagastatakse 50% tasutud arvest. Kui väljastatud arve on maksmata, siis kuulub tasumisele 50% arvest.

8.4 Kui klient loobub (tühistab või soovib kuupäeva muuta) koolitusest 1 tööpäev ennekoolituse toimumist või ei teavita üldse mitteosalemisest, siis ei kuulu juba makstud koolitustasu tagastamisele või väljastatud arve kuulub 100% tasumisele.

8.5 Kui klient loobub e-koolitusest, enneligipääsu ja/või õppematerjalide väljastamist, siis  tagastatakse 100% koolituse tasust või soovi korral jääb juba tasutud arve ettemaksuks järgmistele koolitustele.

8.6  Kui klient loobub e-koolitustest peale ligipääsu  ja/või õppematerjalide väljastamist, siis ei kuulu juba makstud koolitustasu tagastamisele või väljastatud arve kuulub 100% tasumisele. 

8.7 Asutusesisestest koolitustest loobumine või toimumise tingimuste muutmine toimub eraldi kokkuleppel.

8.8 Koolituse katkestamise korral õppija poolt, QK tasu ei tagasta.

9. Õppija õigused ja kohustused

9.1 Õppijal on õigus:

9.1.1 saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;

9.1.2 saada QK kodulehel kirjeldatud koolitust vastavalt ettenähtud mahus, kohas ja ajal pärast arve tasumist;

9.1.3 nõuda õppemaksu tagastamist QK tõttu ära jäänud koolituse eest;

9.1.4 lahkuda omal soovil enne koolituse perioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata;

9.1.5 saada koolituse 100%-l läbimisel osalemist kinnitav Tunnistus;

9.1.6 saada koolituse vähemalt 80%-l läbimisel osalemist kinnitav Tõend.

9.2 Õppija on kohustatud:

9.2.1 tasuma arve õigeaegselt

9.2.2 mitte filmima, fotografeerima ega muul moel kopeerima ega salvestama koolituse õppevahendeid, materjale ja koolituse läbiviimist. 

10. Õppematerjalid

10.1 Koolitustel jagatavad koolitusmaterjalid on kaitstud autoriõigusega. Nende omandiõigus kuulub koolitajatele ja QK-le. Materjale ja selle osasid ei tohi kasutada, levitada, muuta, reprodutseerida, eksponeerida, müüa, rentida ega avalikult näidata.

11. Tunnistuste, tõendite ja duplikaatide väljastamine

11.1 Väljastatud tunnistused ja tõendid on üldjuhul digitaalsed, nummerdatud ning QK peab nende üle arvestust.

11.2  Tunnistused ja tõendid vastavad täiendkoolituse standardile ja sisaldavad järgmisi andmeid:

 • koolitusel osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;
 • täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
 • majandustegevusteate või tegevusloa regist-reerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis;
 • õppekava nimetus;
 • täienduskoolituse toimumise aeg ja maht;
 • tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
 • tõendi või tunnistuse number ning koolitajate nimed.

11.3 Esmaabi koolitusel osalemise korral märgitakse tunnistusele tunnistuse kehtivusaeg, mille lõppedes tuleb osalejal uuendada oma teadmisi täiendkoolitusel.

11.4 Kui koolitusel osalenu kaotab talle väljastatud tunnistuse, tõendi või see on hävinud, siis väljastatakse tunnistuse või tõendi duplikaat.

 • Duplikaadi hind on 6€, lisandub 20% käibemaks.
 • Ingliskeelse duplikaadi hind on 12€, lisandub 20% käibemaks. 
12. Vääramatu jõud

Kui koolituse korraldamine on osaliselt või tervenisti takistatud vääramatu jõu tõttu, puudub QK kohustus koolitus korraldada või lõpuni viia, väljastada ära jäänud või osaliselt toimunud koolituse osalejatele materjale, tõendeid või tunnistusi ja tagastada osalejatele ära jäänud koolituse eest saadud tasu.

Meie jaoks on oluline, et kliendid saaksid kvaliteetset ja professionaalset teenust, mille tagavad meie aastatepikkune kogemus, kõrgelt kvalifitseeritud töötajad, kaasaegsed meditsiinitehnoloogiad ja head suhted koostööpartneritega

Loe edasi
Internet Explorer Icon

NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.