Avaleht > Koolitused > Koolitusteenuse osutamise üldtingimused

Koolitusteenuse osutamise üldtingimused

1.     Üldsätted

1.1 Qvalitas Koolitusasutus(QK) korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täiendkoolitust.

1.2 QK lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest.

1.3 Täiendkoolitused toimuvad õppetööks sobivates ruumides või interaktiivse videokoolitusena.

1.4 Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.5 Koolitused toimuvad grupikoolitusena.


1.6 Õppetöö toimub vastavalt koolituste ajakavale, mille leiab kodulehelt.

2. Privaatsusreeglid, isikuandmete töötlemine.

2.1 QK on Teie andmete vastutav töötleja. Lähtume isikuandmete töötlemisel seadusega kehtestatud põhimõtetest ja nõuetest. Täpsemad privaatsusreeglid ja isikuandmete töötlemise reeglid leiab kodulehelt aadressil: https://qvalitas.ee/privaatsustingimused/

3. Õppekavarühmad

3.1 Korraldame koolitusi järgmises õppekavarühmas.

Töötervishoid ja -kaitse:

 • Esmaabi väljaõppe koolitus,
 • Esmaabi täiendõppe koolitus,
 • Töötervishoid ja tööohutus väljaõppe koolitus,
 • Töötervishoid ja tööohutus täiendusõppe koolitus

3.2 QK avalike koolituste õppekavades sisalduvad andmed:

 • õppekava nimetus
 • õppevorm
 • õppekavarühm
 • õppekava kinnitamise kuupäev
 • sihtrühm ja õppekava alustamise tingimused
 • õppekava kirjeldus ja meetodid
 • lõpetamisel väljastatav dokument
 • õppekavas käsitletavad teemad
 • õppekava lõpetamise tingimused
 • õppekava koostaja
 • koolitaja kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus

4. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

4.1. Koolitusele registreerumine:

4.1.1 Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab QK kodulehe ja e-maili teel. Kõik registreerunud isikud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.

4.1.2 Koolitusele registreerumist käsitatakse ühtlasi arve väljastamise ning tasumise kinnitusena.

4.1.3 Õppijal on õigus saada täiendavat infot QK kodulehel märgitud e-posti teel.

4.2. Õppegrupi komplekteerimine:

4.2.1 Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.

4.2.2 Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri. Enne iga koolituse algust saadab QK registreerunud isikutele täpsema informatsiooni koolituse kava ning organisatoorse osa kohta.

4.2.3 QK-l on õigus teha koolituste plaanis ja ajakavas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest kohe.

4.2.4 QK-l on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitus edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse ära jäämisest või edasi lükkumisest telefoni või e-posti teel hiljemalt ühepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses või kantakse soovi korral üle mõnele teisele koolitusele.

5. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

5.1 Koolitusel saavad alustada õppijad, kes on enne koolitust registreerunud ning kes on tasunud arve.

5.2 Koolitusest osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga koolituse osavõtulehel.

6. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

6.1 Õppija võetakse koolitusele isikliku või ettevõtte koolitustellimuse alusel.

6.2 Sõltuvalt õppekavast peab õppija tunnistuse saamiseks osalema vähemalt 81-100% auditoorsetest tundidest ja sooritama edukalt testi või mõne muu õppekavas kehtestatud tingimuse.

6.3 Koolituse läbimisel vähem kui 80% ulatuses on soovi korral võimalik saada nende tundide läbimise kohta tõend.

7. Koolituse eest tasumine

7.1 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel vastavalt arve maksetähtajale. Arve saadetakse e-posti teel või e-arvena.

7.2 Maksetähtaja ületamisel 30 päeva ja/või hoolimata QK-poolsest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

7.3 Koolituse hind sisaldab auditoorset koolitust või e-koolituse puhul online video ülekannet või järelvaadatavat videot, lisaks ka õppematerjale ja tunnistust, kui ei ole koolituse juures märgitud teisiti. Lõuna ja kohvipauside olemasolu sõltub koolitustest. Täpsem info iga koolituse juures.

7.4 Asutusesiseste koolituste puhul määratakse hind hinnapakkumusega, see info ei ole avalik.
7.5 Koolitusasutus on käibemaksukohustuslane ja hindadele lisandub 20% käibemaks.

8. Koolitusest loobumine:

8.1 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada viivitamatult QK kodulehel märgitud e-kirja või telefoni teel.

8.2 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta (tühistamine või kuupäeva muutmine), tuleb sellest kirjalikult teavitada hiljemalt 5 tööpäeva enne koolituse toimumist. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 100% koolituse tasust või soovi korral jääb juba tasutud arve ettemaksuks järgmistele koolitustele.

8.3 Kui koolitusest loobumine toimub 2-4 tööpäeva enne koolituse toimumist, siis jääb juba tasutud arve 100% ettemaksuks järgmistele koolitustele. Soovi korral tagastatakse 50% tasutud arvest. Kui väljastatud arve on maksmata, siis kuulub tasumisele 50% arvest.

8.4 Kui klient loobub (tühistab või soovib kuupäeva muuta) koolitusest 1 tööpäev ennekoolituse toimumist või ei teavita üldse mitteosalemisest, siis ei kuulu juba makstud koolitustasu tagastamisele või väljastatud arve kuulub 100% tasumisele.

8.5 Kui klient loobub e-koolitusest (järelvaadatav e-koolitus), enneligipääsu ja/või õppematerjalide väljastamist, siis  tagastatakse 100% koolituse tasust või soovi korral jääb juba tasutud arve ettemaksuks järgmistele koolitustele.

8.6  Kui klient loobub e-koolitustest peale ligipääsu  ja/või õppematerjalide väljastamist, siis ei kuulu juba makstud koolitustasu tagastamisele või väljastatud arve kuulub 100% tasumisele. 

8.7 Asutusesisestest koolitustest loobumine või toimumise tingimuste muutmine toimub eraldi kokkuleppel.

8.8 Koolituse katkestamise korral õppija poolt, QK tasu ei tagastata.

9. Õppija õigused ja kohustused

9.1 Õppijal on õigus:

9.1.1 saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;

9.1.2 saada QK kodulehel kirjeldatud koolitust vastavalt ettenähtud mahus, kohas ja ajal pärast arve tasumist;

9.1.3 nõuda õppemaksu tagastamist QK tõttu ära jäänud koolituse eest;

9.1.4 lahkuda omal soovil enne koolituse perioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata;

9.1.5 saada koolituse 100%-l läbimisel osalemist kinnitav Tunnistus;

9.1.6 saada koolituse vähemalt 80%-l läbimisel osalemist kinnitav Tõend.

9.2 Õppija on kohustatud:

9.2.1 tasuma arvel kajastatud summas ja õigeaegselt

9.2.2 mitte filmima, fotografeerima ega muul moel kopeerima ega salvestama koolituse õppevahendeid, materjale ja koolituse läbiviimist. 

10. Õppematerjalid

10.1 Koolitustel jagatavad koolitusmaterjalid on kaitstud autoriõigusega. Nende omandiõigus kuulub koolitajatele ja QK-le. Materjale ja selle osasid ei tohi kasutada, levitada, muuta, reprodutseerida, eksponeerida, müüa, rentida ega avalikult näidata.

11. Tunnistuste, tõendite ja duplikaatide väljastamine

11.1 Väljastatud tunnistused ja tõendid on üldjuhul digitaalsed, nummerdatud ning QK peab nende üle arvestust.

11.2  Tunnistused ja tõendid vastavad täiendkoolituse standardile ja sisaldavad järgmisi andmeid:

 • koolitusel osalenud või selle läbinud isiku nimi ja isikukood;
 • täienduskoolitusasutuse nimi ja täienduskoolitusasutuse pidaja registrikood;
 • majandustegevusteate või tegevusloa regist-reerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis;
 • õppekava nimetus;
 • täienduskoolituse toimumise aeg ja maht;
 • tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
 • tõendi või tunnistuse number ning koolitajate nimed.

11.3 Esmaabi koolitusel osalemise korral märgitakse tunnistusele tunnistuse kehtivusaeg, mille lõppedes tuleb osalejal uuendada oma teadmisi täiendkoolitusel.

11.4 Kui koolitusel osalenu kaotab talle väljastatud tunnistuse, tõendi või see on hävinud, siis väljastatakse tunnistuse või tõendi duplikaat.

 • Duplikaadi hind on 6€, lisandub 20% käibemaks.
 • Ingliskeelse duplikaadi hind on 12€, lisandub 20% käibemaks. 

12. Vääramatu jõud
Kui koolituse korraldamine on osaliselt või tervenisti takistatud vääramatu jõu tõttu, puudub QK kohustus koolitus korraldada või lõpuni viia, väljastada ära jäänud või osaliselt toimunud koolituse osalejatele materjale, tõendeid või tunnistusi ja tagastada osalejatele ära jäänud koolituse eest saadud tasu.

Internet Explorer Icon

NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.