• KOOLITUSED

  • KOOLITUSED

  • KOOLITUSED

  • KOOLITUSED

  • KOOLITUSED

  • KOOLITUSED

  • KOOLITUSED

  • KOOLITUSED

Meditsiinihariduse ja Eesti Punase Risti koolituse läbinud koolitajatega anname kursusel osalejatele põhiteadmised ja praktilised oskused selle kohta, kuidas päästa õnnetusjuhtumis kannatanu elu ning anda esmaabi.

ESMAABI VÄLJAÕPPE KOOLITUSKAVA

Õppekava nimetus- Esmaabi väljaõpe 

Õppevorm- Kontaktõpe Õppekava maht-16 akadeemilist tundi auditoorset õppetööd, sealhulgas praktiline tegevus.

Õppeasutuses õppekava versiooni kinnitamise kuupäev- Detsember 2018

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused- Koolituse sihtrühmaks on tööealised inimesed, õppe alustamiseks ei ole eelnev väljaõpe vajalik.

Õppekava kirjeldus ja õpimeetodid- Õppekava hõlmab teemad, mis on välja toodud Sotsiaalministeeriumi määruses “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses”, 01.01.2019. Õppekava koosneb teoreetilisest ning praktilisest osast, praktiline töö moodustab 40% õppekavaga määratud õppe mahust. Õppekavas kasutatakse peale klassikalise loenguvormi veel konstruktivistlikule õpikäsitusele omaseid meetodeid, simulatsioone ning rühmatöid. Õppekava elluviimisel tuginetakse kogemuslikule, transformatiivsele, kollaboratiivsele, sotsiaalsele, situatiivsele ning probleemipõhisele õppimisele.

Õppekava eesmärgid- Tagada esmaabiandjatele vajalik ettevalmistus, mis võimaldab edukalt täita esmaabi eest vastutava isiku ülasandeid vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse korraldamise seadusele. Pärast õppekava läbimist suudab õppija osutada abivajajale esmaabi. Õppekava aitab inimestel jõuda selge arusaamiseni esmaabi andmise taktikast ja vajalikkusest, treenida käelisi oskusi esmaabi tegevusteks, lisada julgust tegutseda kriitilistes situatsioonides kiiresti ja adekvaatselt.

Õppekava õpiväljundid- Õpilane:

Omab üldisi teadmisi eelarstliku abi võimalustest;

Oskab rakendada esmaabi võtteid;

Oskab analüüsida oma tegevust ja suudab anda tegutsemisjuhiseid teistele esmaabiandjatele;

Suudab organiseerida kannatanu transpordi haiglasse;

Oskab väljendada oma arutuskäiku suudab põhjendada oma tegevust erinevates kriisiolukordades;

Teadvustab ja põhjendab individuaalseid õppimisvajadusi ja arenguvõimalusi.

Lõpetamisel väljastav dokument- Esmaabiandja tunnistus

Õppekavas käsitletavad teemad:

õnnetusolukorra hindamine, õnnetusolukorras tegutsemine (sealhulgas paanikaga toimetulek) ja hädaabi kutsumine, kannatanu seisundi hindamine (sealhulgas kannatanu asendi muutmisega seotud ohud), esmaabi olemus ja üldpõhimõtted, abiandmise iseärasused välistingimustes, edasise tervisekahju ennetamine;

eluohtlikud seisundid, nende äratundmine ja hädavajalikud tegevused (sealhulgas infarkti, insuldi ja kopsuvigastuse korral);

esmaabi teadvusetuse korral – vabade hingamisteede tagamine, hapnikupuudusest põhjustatud ajukahjustuse ennetamine, võõrkeha eemaldamine hingamisteedest, uppumine, elustamine (sealhulgas elustamisaparaadi AED kasutamine);

esmaabi äkkhaigestumise (epilepsiahoog, diabeetiline kooma, anafülaktiline šokk, minestus, astmahoog, kõhuvalu) korral;

esmaabi vigastuste korral – keha pindmised ja sügavad vigastused, sisemised ja välised verejooksud, verejooksu peatamise võtted, haavade sidumise võtted ja reeglid, luumurdudega kaasnevad ohud, lahastamise reeglid ja lahastamisega seotud ohud, liigesetraumad (sealhulgas nihestused ja nikastused), erinevate kehaosade põrutused ja muljumised, silmakahjustused; meditsiinilise šoki olemus ja šokiseisundis kannatanu abistamine;

esmaabi mürgistuse, söövituse, põletuse, külmakahjustuse ja elektrilöögi korral;

esmaabivahendite valik ja kasutamine töökohal.

Iga teemavaldkond moodustab õpiväljunditest lähtuva sisulise ja eesmärgipärase terviku nii enda sees, teiste teemade suhtes kui ka õppekava osana. Teemad paiknevad õppekavas loogilises järjekorras ning seostuvad omavahel.

Õppekava lõpetamise tingimused- Õppekava lõpetamiseks sooritab õppija teooria- ja praktikaeksami. Teoreetilisi teadmisi hinnatakse testiga, praktilisi oskusi elustamis- ja traumasituatsioonide lahendamise, nendes oma tegevuse analüüsimise ja reflekteerimisega. Edukalt läbinule väljastatakse tunnistus.

Õppekava koostaja ja kuraator- Jaana Palusaar RN MA

KOOLITAJA- Jaana Palusaar RN MA

Haridustee ja kogemused tervishoius: rakenduslik kõrgharidus õenduses; õde-spetsialist intensiivravi alal; erakorralise meditsiini (EM) kogemus alates 2000 a, Tallinna Kiirabi õde-brigaadijuht. Terviseameti tervishoiutöötajate registris erialaks intensiivõendus, reg nr N06609

Haridustee ja kogemused õpetamises: magistrikraad haridusteadustes (andragoogika); magistrikraad sotsiaalteadustes (sisejulgeolek); litsenseeritud esmaabi koolitaja alates 2004

ESMAABI TÄIENDÕPPE KOOLITUSKAVA

Õppekava nimetus- Esmaabi täiendõpe

Õppevorm- Kontaktõpe

Õppekava maht- 6 kuni 8 akadeemilist tundi auditoorset õppetööd, sealhulgas praktiline tegevus.

Õppeasutuses õppekava versiooni kinnitamise kuupäev - Detsember 2018

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused- Koolituse sihtrühmaks on tööealised inimesed. Esmaabi täiendõppe alustamise tingimuseks on viimase kolme aasta jooksul läbitud esmaabiandja väljaõpe 16- tunnises mahus.

Õppekava kirjeldus ja õpimeetodid- Õppekava hõlmab peamised teemad, mis on väljatoodud Sotsiaalministeeriumi määruses “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses”, 01.01.2019. Õppekava koosneb teoreetilisest ning praktilisest osast, praktiline töö moodustab 60% õppekavaga määratud õppe mahust. Õppekavas kasutatakse peale klassikalise loenguvormi veel konstruktivistlikule õpikäsitusele omaseid meetodeid, simulatsioone ning rühmatöid. Õppekava elluviimisel tuginetakse kogemuslikule, transformatiivsele, kollaboratiivsele, sotsiaalsele, situatiivsele ning probleemipõhisele õppimisele.

Õppekava eesmärgid- Tagada esmaabiandjatele vajalik ettevalmistus, mis võimaldab edukalt täita esmaabi eest vastutava isiku ülasandeid vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse korraldamise seadusele. Õppekava läbimise järgselt suudab õppija osutada abivajajale esmaabi. Õppekava aitab inimestel jõuda selge arusaamiseni esmaabi andmise taktikast ja vajalikkusest, treenida käelisi oskusi esmaabi tegevusteks, lisada julgust tegutseda kriitilistes situatsioonides kiiresti ja adekvaatselt.

Õppekava õpiväljundid- Õpilane:

Omab üldisi teadmisi eelarstliku abi võimalustest;

Oskab rakendada esmaabi võtteid;

Oskab analüüsida oma tegevust ja suudab anda tegutsemisjuhiseid teistele esmaabiandjatele;

Suudab organiseerida kannatanu transpordi haiglasse;

Oskab ennast asjakohaselt väljendada ja suudab põhjendada oma tegevust erinevates kriisiolukordades;

Teadvustab ja põhjendab individuaalseid õppimisvajadusi ja arenguvõimalusi.

Lõpetamisel väljastav dokument- Esmaabiandja tunnistus, kehtivusaeg 3 aastat.

Õppekava koostaja ja kuraator- Jaana Palusaar RN MA

KOOLITAJA- Jaana Palusaar RN MA

Haridustee ja kogemused tervishoius: rakenduslik kõrgharidus õenduses; õde-spetsialist intensiivravi alal; erakorralise meditsiini (EM) kogemus alates 2000 a, Tallinna Kiirabi õde-brigaadijuht. Terviseameti tervishoiutöötajate registris erialaks intensiivõendus, reg nr N06609

Haridustee ja kogemused õpetamises: magistrikraad haridusteadustes (andragoogika); magistrikraad sotsiaalteadustes (sisejulgeolek); litsenseeritud esmaabi koolitaja alates 2004

 

Pakume töötervishoiu- ja tööohutusalaseid kursusi töökeskkonnavolinikele, töökeskkonnanõukogu liikmetele ja spetsialistidele. Seaduse alusel koostatud õppeprogramm annab osalejale alusteadmised selle kohta, kuidas luua tervislik ja ohutu töökeskkond, mis maandab tööandja jaoks töökeskkonnast tulenevaid riske ning säästab töötaja tervist.

 

Päring saadetud!

Registreeri koolitusele


Qvalitas Arstikeskus jätab omale õiguse koolituste kuupäevi muuta või tühistada koolituste mittetäituvuse korral.

Meie arstikeskuse nimi (Kirjuta Qvalitas):

* Kohustuslikud väljad

Qvalitas Arstikeskus