Avaleht > Digikliiniku kasutustingimused

Digikliiniku kasutustingimused

1. Kasutustingimuste kohaldamine

Kõik isikud, kes sisenevad Digikliiniku digiplatvormile ning esitavad Digikliinikule informatsiooni või kasutavad muul viisil Digikliinikut (edaspidi kasutaja), nõustuvad käesolevate kasutustingimustega ning on nõus neid järgima. Kuna kasutustingimusi võidakse aeg-ajalt uuendada punktis 9 kirjeldatud viisil, soovitamen kasutajatel kasutustingimused perioodiliselt üle vaadata.

Teenust ei tohiks kasutada erakorralise meditsiiniabi vajaduse korral, mis juhul peaks kasutaja helistama numbril 112 või pöörduma erakorralise meditsiini osakonda.

2. Digikliiniku eesmärk ja sisu

Digikliiniku kaudu pakutavaid tervishoiuteenuseid osutab Qvalitas Arstikeskus AS (edaspidi Qvalitas). Digikliinik kasutab digiplatvormi, mida opereerib BeeHealthy Oy, kes osutab Qvalitasele Digikliiniku digiplatvormi hoolduse, andmete säilitamise ja tehnilise toe teenust.

Digikliinik osutab digitaalse arstikliiniku teenuseid (edaspidi teenus). Teenuse kasutamine loob kasutaja ja Qvalitase vahelise kliendisuhte. Digikliinik võimaldab kasutajal uuendada retsepte ning võtta ühendust ja konsulteerida igal ajal Qvalitases teenuseid osutavate tervishoiutöötajatega (edaspidi töötajad) oma tervist ja heaolu puudutavates küsimustes. Digikliinik osutab tervishoiuteenuseid tervishoiuteenuste osutamise tingimuste kohaselt, mis on kättesaadavad Qvalitase veebilehel https://qvalitas.ee/tervishoiuteenuse-osutamise-uldtingimused/.

Kasutajal on võimalik esitada andmeid ja küsida küsimusi oma tervise ja heaolu kohta. Kasutaja poolt Digikliinikule esitatavad andmed edastatakse eraldi Qvalitase hallatavasse patsiendi infosüsteemi ning tervise infosüsteemi vastavalt kohalduvatele õigusaktidele.

Kasutaja saab Digikliinikus salvestada ja uuendada oma isiku- ja kontaktandmeid ning keeldusid ja nõusolekuid. Teatud kliendisuhte informatsiooni saab hallata Digikliiniku lehel „Minu profiil“ või eraldi Qvalitase hallatavas patsiendi infosüsteemis.

Kasutaja saab saata Digikliiniku vahendusel sõnumi töötajale, kes teda ravib. Sel viisil saadetud sõnumi puhul ei ole aga tagatud sõnumi lugemine, seega kui küsimus on oluline või kiireloomuline või kättesaamine peab muul põhjusel olema tagatud, peab kasutaja alati broneerima vastuvõtu Qvalitase või muu tervishoiuteenuse osutaja tavapärase vastuvõtuteenuse kaudu või tagama muul viisil sõnumis sisalduva informatsiooni nõuetekohase töötlemise. Qvalitasel on õigus suunata ja piirata sõnumite saatmine ainult konkreetsele isikule.

Digikliiniku teenuseid võivad osutada Qvalitase töötajad, eraarstid või Qvalitase partnerid. Teatud teenused on tasulised. Digikliiniku visiitidega seoses antud saatekirjad uuringutele, mille eest kasutaja tasub kehtiva hinnakirja alusel, loetakse samuti tasulisteks teenusteks. Reeglina seisneb töötajate osutatav teenus korraga ühe probleemi lahendamises. Kui visiit puudutab mitut erinevat küsimust, jätame endale õiguse küsida iga probleemi eest eraldi tasu. Kui teie probleemi lahendamine Digikliinikus ei ole võimalik, suuname teid õige teenuseosutaja juurde.

Teenus sisaldab ka teenuse ja meeldetuletuse sõnumeid, mis saadetakse e-posti aadressile ja/või mobiiltelefonile, näiteks broneeritud visiitide meeldetuletus, teavitus uuringu tulemuste valmimisest või töötaja sõnum Digikliinikust. Kasutaja võib keelata teenuse või meeldetuletuse sõnumite saatmise, kuid kasutaja peab mõistma selle mõju näiteks Digikliiniku teenuste selgusele.

Qvalitas võib kasutada Digikliinikut ja selles sisalduvat informatsiooni selleks, et hallata kliendisuhteid, mis puudutavad teisi tervise- ja sotsiaalteenuseid, heaolu ja muid seotud teenuseid; kliendisuhete, kliendiajaloo, tagasiside, rahuloluandmete, uuringute ja uurimuste tegemiseks, kvaliteediseire, -arengu ja -analüüsi tegemiseks; teavituste, turunduse ja teenuste suunamiseks ning muuks teenuste korraldamiseks, arendamiseks ja osutamiseks.

3. Tasud

Digikliiniku teenuste paketi või selles sisalduvate eraldi teenuste kasutamise eest võidakse küsida tasu kooskõlas kehtiva hinnakirjaga, mis on kättesaadav  https://qvalitas.ee/teenused/.  Lisaks küsitakse kasutajalt tasu üksikute tervishoiuteenuste eest, mida võib Digikliiniku kaudu osutada Qvalitases töötav ekspert, kooskõlas kehtiva hinnakirjaga. Kui teavituste kohta on sõlmitud eraldiseisev kokkulepe, näiteks töötervishoiulepingus kasutaja tööandja ja Qvalitase vahel või kasutaja kindlustusandja ja Qvalitase vahelises lepingus, ning leping hõlmab vastavat teenust, kohaldatakse vastava lepingu tingimusi. Kasutaja peab Digikliinikusse sisenemisel valima isiku, kes kohustub teenuste eest maksma. Kui nimetatud leping teenust ei hõlma või tööandja või kindlustusandja keeldub mis tahes muul põhjusel teenuste eest maksmast, peab kasutaja ise teenuse eest maksma.

Otse Digikliinikult ostetud teenuste tasu võetakse kasutaja nimetatud maksevahendilt, mille kohta edastab Qvalitas andmed makseteenuse osutajale, keda Qvalitas kasutab. Qvalitas ei vastuta maksete ülekandmisega seotud küsimuste eest, vaid nende eest vastutab iga makseteenuse osutaja. Kui makseteenuse osutaja ei saa tasu võtta teie nimetatud maksevahendilt, saadame arve andmed teie esitatud e-posti aadressile. Kui meil ei ole võimalik tasu võtta teie nimetatud maksevahendilt ja me ei saa teilt maksetähtajaks makset arve eest, mis on saadetud teie esitatud e-postiaadressile, algatame sissenõudmismenetluse oma tavapärase praktika kohaselt.

Kui kasutaja kasutab kolmandate isikute teenuseid, mida teavitatakse või esitatakse Digikliiniku kaudu, kohalduvad vastava kolmanda isiku hinnakiri ja tingimused.

Kasutaja vastutab oma andmesidest, tarkvarast ja riistvarast tulenevate kulude eest.

4. Digikliinikusse registreerumine

Digikliinikusse registreerumiseks ja edaspidi kasutajakontole juurdepääsu saamiseks on isikul vaja Eesti isikukoodi ning kasutaja peab end identifitseerima ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil. Esimesel sisenemisel peab kasutaja nõustuma käesolevate kasutustingimustega ning esitama oma e-postiaadressi.

Kasutajad, kellel ei ole Eesti isikukoodi, peavad enda autentimiseks võtma ühendust Qvalitasega, et saada kasutajakonto, millele saab juurdepääsu e-postiaadressi ja salasõnaga.

Registreerumine ja juurdepääsuõigused on seotud konkreetse isikuga, seega kasutaja peab kasutajakontole sisselogimiseks alati kasutama oma isikuandmeid ja isikutuvastamise andmeid.

5. Kasutaja õigused ja kohustused

Kasutaja võib kasutada ja kohustub kasutama teenuseid ainult oma tervise ja heaolu toetamiseks kooskõlas Digikliiniku kasutustingimuste, tervishoiuteenuste osutamise üldtingimuste ning Qvalitase korralduste ja juhistega, mis antud ajal kehtivad. Teenuseid ei ole lubatud kasutada ärilistel eesmärkide.

Kasutaja vastutab alati otsuse eest kas kasutada Digikliiniku teenuseid või teha isiklik visiit, ravi või uuring töötaja juures. Ainult kasutaja vastutab sellise isikliku teenuse ning üldisemalt Digikliiniku kasutamise ja mittekasutamise otsuse tegemise eest.

Kasutaja vastutab esitatud informatsiooni eest ja mõistab, et kasutaja esitatud informatsioon ei asendada informatsiooni, mille töötaja saab isiklike visiitide, mõõtmiste või uuringute teel.

Kasutaja vastutab tema poolt salvestatud ja töödeldud andmete täpsuse ja kohalejõudmise eest ning selle eest, et Digikliinikus säilitatakse Digikliiniku teenuste eesmärgil ainult kasutaja tervise ja heaoluga seotud andmeid. Kasutaja peab tegema kõik mõistlikult võimaliku tagamaks, et materjal ei sisalda pahavara ega ole muul viisil kahjulik.

Oluline on meeles pidada, et andmed, mida kasutaja on esitanud või salvestanud seoses Qvalitase või Digikliiniku kaudu eelnevalt osutatud teenustega, ei saa töötajale sellisel kujul kättesaadavaks või isegi teatavaks ning need tuleb eraldi esitada või kokku leppida ravi osutava töötajaga, mis juhul peab kasutaja ka tagama, et ravi osutav töötaja on töödelnud ka neid andmeid, mille töötlemist kasutaja soovis.

Qvalitasel on õigus kontrollida isikute nimede, isikusamasuse ja aadressi õigsust rahvastiku või muust teadaolevast infosüsteemist. Kontrollide jaoks kasutatakse isikukoodi. Mis tahes Qvalitase tehtud kontrollid ei muuda aga asjaolu, et iga isik vastutab alati õigete ja piisavate kontaktandmete ja muu vajaliku ennast puudutava informatsiooni esitamise eest.

Kui kasutaja tuvastab või kahtlustab ennast või teisi puudutavas informatsioonis ebaõiget informatsiooni või seda, et kasutamine on vastuolus käesolevate tingimustega, peab kasutaja koheselt parandama või kustutama ebaõige informatsiooni või teavitama Qvalitast.

Iga kasutaja kohustub hoidma kogu teist isikut puudutava mitteavaliku informatsiooni ja muu teenuse kaudu saadud informatsiooni konfidentsiaalsena ning seda mitte kasutama, kuvama või avaldama, välja arvatud eeskirjade kohaselt asjassepuutuva isiku huvides, nõusolekul ja teenuse osutamise eesmärkidel.

Iga kasutaja vastutab nõuete eest, mis on esitatud Qvalitase, Qvalitase töötajate või eraarstide vastu ning mis tahes kahju eest, mille on põhjustanud kasutaja tegevus või tegevusetus.

6. Qvalitase õigused, vastutused ja vastutuse piirang

Digikliink võimaldab kasutaja enda terviseinformatsiooni ja muu informatsiooni ja teavituste haldamist ulatuses, milles Qvalitas seda antud ajal lubab. Lisaks kaugvisiitide teenustele, mida osutavad tervishoiutöötajad, võib teenus anda näiteks üldisi ja isiklikke juhiseid, mis ei asenda aga tervishoiu töötaja tehtud isiklikke visiite, ravi või uuringuid.

Qvalitas ega tema partnerid ei vastuta teenuse täielikkuse, täpsuse või katkestuteta toimimise eest ega teenuse kasutamise või mittekasutamise tagajärgede eest.

Qvalitas ega tema partnerid ei vastuta andmeside ja sideteenuste toimimise eest kasutaja ja Qvalitase vahel. Qvalitasel on õigus registreerumist mitte lubada ning piirata, peatada või eemaldada teenusest sisu oma äranägemisel, näiteks koormuse või muude tehniliste põhjuste või hooldustööde, kahtlustatava väärkasutamise või ühenduse probleemide tõttu.

Qvalitas toodab ja osutab teenust nii, nagu see on kättesaadav. Qvalitas ei vastuta kasutaja või kolmanda isiku kulude eest ega kasutajale või kolmandale isikule tekitatud otsese või kaudse kahju eest, mis tuleneb teenuse kasutamisest või mittekasutamisest või muul viisil. Mitte üheski olukorras ei ole Qvalitase vastutus suurem, kui on sätestatud Eesti kohustuslikes õigusaktides.

Qvalitas ja tema partnerid ei vastuta viivituste või muude kohustuste rikkumiste eest, mille põhjused ei ole Qvalitase kontrolli all, näiteks streigid ja muud kollektiivsed meetmed, tulekahju, haigus, elektrikatkestus, andmeside katkestus või infosüsteemide toimimise katkestus, avalik-õiguslikest meetmetest tulenevad tegevused või mis tahes muu põhjus, mille kõrvaldamist ei saa Qvalitaselt mõistlikult eeldada.

Kõik Digikliiniku õigused kuuluvad Qvalitasele või on Qvalitasele nõuetekohaselt litsentseeritud. Kasutaja ei tohi Digikliinikut kopeerida, salvestada, taasesitada, muuta ega loovutada. Kasutajal on aga õigus salvestada enda kohta käivat individuaalset informatsiooni teenuste kasutamise eesmärgil ning kooskõlas käesolevate kasutustingimustega.

7. Isikuandmete kasutamine

Qvalitas võib Digikliiniku kaudu säilitada ja muul viisil töödelda eriliiki isikuandmeid. Selline informatsioon on konfidentsiaalne ning seda tohib töödelda ja kasutada ainult kooskõlas käesolevate kasutustingimuste, kohalduvate õigusaktide ja nõusolekutega.

Digikliiniku kasutamisel nõustub kasutaja kehtiva privaatsusteavitusega, millega saab tutvuda Qvalitase veebilehel www.qvalitas.ee/privaatsustingimused/.

Qvalitase hallatav patsiendiregister on eraldiseisev register Digikliinikus sisalduvast kliendiregistrist ning see hõlmab patsiendiinfot ravi ja uuringute kohta, mida on osutanud Qvalitas ja eraarstid, kes osutavad Qvalitases teenuseid vastutavate töötlejatena.

8. Andmete turvalisus

Digikliinik tegutseb internetis ning sellele saab juurdepääsu turvalise andmeside kaudu, näiteks arvuti, mobiiltelefoni, tahvelarvuti või muu seadme brauseri kaudu. Qvalitasel on õigus osutada teenust ka muu tehnilise rakenduse kaudu.

Kasutaja mõistab ja nõustub, et võrgu- ja mobiiliteenustega võivad kaasneda riskid. Kasutaja vastutab oma seadmete, tegutsemiskeskkonna, tunnuste ja tegevuste nõuetekohase infoturbe eest.

Digikliinikusse logitakse sisse, kasutades ID-kaarti, Mobiil-ID või Smart-ID teenuseid või muud Qvalitase pakutavat autentimist. Qvalitase eesmärk on korraldada teenuse osutamine ja infoturve nõuetekohaste tehniliste lahendustega.

Qvalitas võib teha varukoopiaid seni, kuni Digikliinik kehtib vastava kasutaja jaoks, kuid Qvalitas ei taga kõigi kasutaja tehtud andmekannete koopiaid ning ei vastuta ühelgi muul viisil varukoopiate eest kõigis olukordades. Ülaltoodud põhjustel vastutab iga kasutaja mis tahes varukoopiate eest, mida nad peavad vajalikuks mis tahes olukorras, nii teenuse kasutamisel kui ka ja eelkõige teenuse lõppemisel.

Kui Digikliiniku kasutamine lõpetatakse, kustutab Qvalitas kõik kasutaja salvestatud Digikliinikut puudutavad andmed ning kasutaja Digikliiniku profiili, kuid teisi teenuseid puudutavad andmed (näiteks tagasiside ja teenuste jaotamiseks kasutatavad andmed) jäävad Qvalitase kliendiregistrisse ja eraldi patsiendiregistris sisalduvad andmed jäävad eraldi patsiendiregistrisse.

Kasutaja kohustub hoidma konfidentsiaalsena sisselogimise tunnused ning teavitama koheselt Qvalitase klienditeeninduskeskust, kui tunnused satuvad valedesse kätesse või kasutaja tuvastab probleeme seoses teenusega.

Qvalitase veebiteenused kasutavad küpsiseid kooskõlas kehtivate privaatsusteavitustega, mis on kättesaadavad veebilehtedel.

9. Tingimuste muutmine, eeskirjade ja juhiste kehtestamine ning lepingu lõpetamine

Kasutajal on õigus Digikliiniku kasutamine igal ajal lõpetada, teavitades sellest Qvalitast. Kasutaja võib lõpetamisest teavitada isiklikult, allkirjastades teavituse Qvalitase kliinikus, või muul Qvalitase poolt kirjeldatud viisil.

Qvalitasel on õigus oma äranägemisel muuta teenuse sisu, hindasid ja tingimusi, kehtestada eeskirjasid          teenuse kasutamise kohta ning oma äranägemisel piirata, peatada ja ka lõpetada teenus. Qvalitas püüab teavitada olulistest teenusega seotud muudatustest. Kui kasutaja jätkab teenuse kasutamist, loetakse see muudatustega nõustumiseks. Kui kasutaja muudatuste, eeskirjade või juhistega ei nõustu, peab kasutaja koheselt lõpetama teenuse kasutamise ning teatama lepingu lõpetamises ülaltoodud viisil.

Enne teenuse võimalikku lõpetamist teavitatakse kasutajat teenuse kaudu ja/või kasutaja esitatud e-posti teel.

Pärast lepingu ja teenuse lõpetamist ei ole kasutajal enam õigust teenust kasutada. Pärast otsust on Qvalitasel mõistlik aeg sulgeda teenus kasutaja jaoks ning kustutada teenuses salvestatud andmed ulatuses, milles puudub õiguslik kohustus andmeid säilitada.

10. Muud tingimused

Käesolevatele tingimustele ja teenusele kohaldub Eesti õigus. Läbirääkimised on peamine viis mis tahes vaidluste lahendamiseks. Kui läbirääkimiste käigus ei jõuta rahuldava lahenduseni, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

Terviseteenustele kohalduvad tervishoiuteenuste osutamise üldtingimused, mis on kättesaadavad Qvalitase veebilehel https://qvalitas.ee/tervishoiuteenuse-osutamise-uldtingimused/.

11. Täiendav teave ja Qvalitase kontaktandmed

Digikliiniku teenust korraldab Qvalitas Arstikeskus AS, äriregistrikood 10303948. Kõik päringud, kommentaarid ja muu tagasiside Digikliiniku kohta tuleb esitada e-postiaadressile digikliinik@qvalitas.ee või andmekaitse@qvalitas.ee, kui küsimus puudutab isikuandmeid.

Internet Explorer Icon

NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.